Vasarsvētkos, 2020

 Dsc1220
VASARSVĒTKOS
Bet tur bija kāds cilvēks no farizejiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja Viņam: “Rabi, mēs zinām, ka Tu esi Mācītājs, no Dieva nācis. Jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā Tu dari, ja Dievs nav ar to.”
Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.”
Nikodēms saka Viņam: “Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt?”
Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!
Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars.
Nebrīnies, ka Es tev esmu sacījis: tev jāpiedzimst no augšienes.
Vējš pūš kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no Gara.” (Jņ. 3:1-8)
_____________________________________
Šodien ir Vasarsvētki. Latvijā patiešām vējaina diena. Vēl nav atdzīti lietus mākoņi, visa daba gaida lietu.
Vieniem Vasarsvētki saistās ar vasaras tuvošanos, bet citiem tie ir pavisam dziļi reliģiski Svētā Gara nākšanas svētki. Cilvēki ir ļoti dažādi un dažādi arī uztver garīgas lietas. Bet Bībeles grieķu vārds “Pneuma” apzīmē gan [vēja] pūsmu, dvesmu, gan tiklab cilvēka dvašu, ko ebreju valodā izsaka vārds “Ruah”, kas lietots jau pašos pirmajos teikumos, kad atveram šo seno Grāmatu. Vēlākajā cilvēku izpratnē pavisam noteikti un tieši šie abi vārdi tekstos apzīmē Dieva Garu, tādu, kas iziet no Dieva Radītāja, kad jel kas dzīvs top radīts. Un kad Dieva dāvātā Gara vairs nav, tad viss, kam vien ir bijusi dzīvības dvaša(gars), atgriežas pīšļos: “Kad gars iziet no miesas, tad viņi atgriežas pīšļos, un tai pašā brīdī viņu nodomi aiziet bojā.” (Ps. 146:4)
Mēs, latviešu tauta, loti daudz uzturamies kapsētās, sakoptie kapi to rāda. Tādēļ varam daudz meditēt par to, kā kas atgriežas pirmsākumos. Esmu pārliecināts, ka kapi ir viena no labākajām vietām, kur domāt arī par Mūžību un Dievu. Jo tu var ieraudzīt gan skaistas piemiņas veltes- pieminekļus un ziedus, gan no uzrakstiem uz kapu plāksnēm nojaust par to, kas šajā pasaulē cilvēkiem palika nesasniegts.
Jāņa evaņģēlijā aprakstītā Nikodēma saruna ar Jēzu Kristu notiek naktī un lielā slepenībā, jo pirmais ieņēma augstu amatu un kautrējās no savas citādākās reliģiozitātes. Tolaik saziņa ar rabi (skolotāju) Jēzu bija kaut kas visai nevēlams, jo par kristietību tā īsti vēl nevarēja runāt, tā bija tāda maza, dīvaina jūdu novirziena sekta ar dažiem Kristum pietuvinātiem mācekļiem. Bet vai tikai 12, ko tradicionāli pieņemam par apustuļiem, par to, ir lielas šaubas. Bībeles teksts un arī vēlākā Baznīcas Tradīcija pieņem, ka Kristum bijuši 70 mācekļi. Daudzi no tiem maz zināmi un cilvēku attieksmes dēļ- Kristus mācekļi slepenībā. Par viņiem vairāk vienuviet izlasiet šeit paši- http://www.eleison.lv/sveetie/viiri/apust/70ap.htm
Tad nu arī Nikodēms bija viens no šādiem mācekļiem slepenībā un Evaņģēlija teksts viņa sarunai ar Kristu velta pietiekami detalizētu uzmanību. Kristus atbildes Nikodēma piesardzīgajai interesei par Dieva Īstenību ir pietiekami plašas un izskaidro pašu galveno Jaunās Derības postulātu attiecībā uz garīgo (atcerēsimies iepriekš manis pieminēto vārdu “Pneuma”) dzīvi kā Jaunpiedzimšanu. No Evaņģēlija konteksta izriet, ka šis notikums nav saistīts ar piederēšanu vai nepiederēšanu kādai reliģiskai kopienai vai tradīcijai. Tā ir Dieva providence jeb Viņa vēlējums un griba attiecībā uz kādu cilvēku, kam Viņš iedod šo dāvanu. Un tieši tādēļ garīgā dzīve no paša sākuma līdz pat pēdējam elpas vilcienam ir iespējama arī bez reliģisko organizāciju vēsturiski radītām “stalažām” vai “stutēm”. Jā, ir bijuši vairāki teologi (tostarp Baznīctēvi- teologi līdz 5.gs.), kas ir aizstāvējuši tikai un vienīgi institucionālās kristietības iespējamību kā vienīgi patieso garīgo dzīvi. Bet neaizmirsīsim, ka šos teologus- apoloģētus uzturēja ķeizara “kase un zobens”, laika posmā, kad kristietība mazpamazām izaug no vajātās par vajātāju reliģiju. Tas nozīmēja Romas impērijā arī teoloģijas pakļautību ķeizaram un viņa vasaļiem gan institucionālā, gan bieži arī teoloģiski vēsturiskā izpratnē.

Mūsdienās nekas daudz nav mainījies. Lai arī ļoti modē ir vienmēr piesaukt Pareizticības ciešo saistību ar “ķeizaru”, tomēr neaizmirsīsim, ka arī Rietumu (arī Latvijas) armijā ir daudz štata vietu mācītājiem- kapelāniem, kuru darbs faktiski ar Bībeles tekstiem ir iedvesmot cilvēkus karam. Vai vienmēr aizstāvības…, tas ir labs jautājums, ja atceramies kaut vai Vjetnamu, Afganistānu un vēl pavisam nesenus Dienvidslāvijas vai Tuvo Austrumu karus. Kas ar šo kapelānu dvēseli un dzīvi notiek vēlāk, tie ir ļoti interesanti jautājumi, jo arī viņi dažādā veidā tiek piemeklēti. Šie piemēri rāda, ka kristietība ne vienmēr vēsturē ir miermīlīga, un šīs šaubas nedrīkst atstāt tikai un vienīgi, izvērtējot Viduslaikus, bet arī pavisam nesenus notikumus.
Visur, kur cilvēks ir kā varas nesējs, viņam ir dvēseliskas šaubas, neziņa un bažas. Nikodēmam kā valsts vīram tādas bija. Citādi viņš nebūtu nācis naktī un slepenībā pie Kristus vaicāt pašus galvenos savas dzīves garīgos jautājumus. Un šis izmisušais cilvēks dabū satriecošas atbildes, pašas augstākās atklāsmes, kāds viņš vēl tradicionālajā reliģiozitātē nebija iedomājies!
Atzīšos, ka arī mans darbs savulaik Baznīcas (kā organizācijas) rāmjos ir bijis saistīts ar varu – esmu bijis nekustamā īpašuma komisijā un pat viens no trim prezidija locekļiem vairākus gadus. Toreiz es kā nealgots, brīvprātīgs darbinieks aci pret aci saskāros ar baznīcas ļaužu divkosību, mantkārību un viltīgu daiļrunību pārākajā pakāpē, kādā vien Latvijā tas iespējams. Atzīšos, ka mani ideāli sabruka, tas ietekmēja arī manu personisko dzīvi tolaik…
Bet Dievs mani piecēla, lai es ietu tālāk. Un šoreiz jau bez jebkādām reliģiskām organizācijām. Man vairs nav nepieciešamas slepenas nakts sarunas ar un par Dievu. Es tieši un atklāti varu runāties ar un par Jēzu Kristu par to, ko no Dieva Tēva esmu saņēmis. Lai strādātu ar tiem, kas ar Dievu vēlas runāt līdzīgi un dzīvojot ārpus reliģiskajām organizācijām, tomēr cer un paļaujas uz Dievu daudz vairāk, nekā uz šīs pasaules kārtību. Es zinu, ka dažbrīd mēs varam būt vāji, pakrituši un pat gandrīz nemaz bez [garīgās] dzīvības, bet Dievs savējos neatstāj. Viņš mūs pamāca, pārmāca, un saskaņā ar savu providenci- izglābj. Un uz to es gribu cerēt (M. Luters šādi ļoti bieži iesāk savus ticības apliecinājumus vēstulēs un sprediķos), ka Dievs ir lielāks par jebko, un ka šis lēmums nav atkarīgs no cilvēku sapulču balsojumiem. Pat ja tādu balsotāju būtu tūkstošiem. Dievs ir lielāks! Arī Viņa Gars, kas pūš jeb darbojas, kur gribēdams! Atliek vien paklausīt Viņa gribai…
Novēlu ikvienam brīvi ticīgam cilvēkam Latvijā Dieva Svētā Gara klātbūtni un dzīvesprieku tiklab šajā pasaulē, tiklab – Mūžībā!

Valters Korālis , brīvi ticīgo cilvēku mācītājs , www.ticu.lv
Attēlā- kāds rīts manā sētā.
#vasarvētki #kristietība #brīvticība #baznīcasvēsture #apoloģētika #kritusmācība #svētaisgars #sprediķis

Kristības un kāzas ārpus reliģiskām organizācijām

 Rgb7001
Attēlā: Kāzās Dikļu pilī
Dsc 0080
Attēlā: Kristības Vidzemes jūrmalā
Dsc 0022
Attēlā: Kristības ģimenes sētā
Vai arī kristības un kāzas dabā no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Dažiem- dabā pat ziemā. Toties telpās – visu cauru gadu.Latvijā un ārzemēs.

Augstākais, ko var izdarīt kādas būtnes labā, – ir darīt to brīvu. /Søren Kierkegaard, dāņu teologs/

* Tici Dievam, bet nevēlies mēnešiem ilgas klātienes mācības baznīcās?
* Tici Dievam, bet nevēlies visu mūžu būt saistīts ar reliģiskām organizācijām,- ziedojumi u.c. pienākumi?
* Tici Dievam un vēlies savas kāzas, sudrabkāzas, kristības u.c. svinēt tur, kur to nosapņoji?

Brīvticība – LR likumīgi reģistrēts un likumā aizsargāts zīmols mācītāja pakalpojumiem ārpus reliģiskām organizācijām.

IK “Valters Korālis” – individuālā komersanta reģistrēta uzņēmējdarbība LR Uzņēmumu Reģistrā un ietver visus galvenos virzienus mācītāja pakalpojumu jomā.

Valters Korālis – Latvijā vienīgais privātprakses mācītājs, kurš piedāvā kāzas, kāzu jubilejas, kristības u.c. svarīgus dzīves notikumus svinēt gan telpās gan dabā ārpus jebkādas piesaistes reliģiskajām organizācijām. Tūkstošiem attēlu internetā rāda, ka tā ir lieliska alternatīva arī Latvijas dzimtsarakstu nodaļu darbinieču piedāvātām svinībām ārpus to telpām.

Pilīs, viesu mājās, Tavās mājās, jūras vai okoāna krastā, gaisa balonā, uz kruīzkuģa. Latvijā un ārvalstīs. Arī darba dienās + pēc tradicionālā darba laika beigām vai pat naktī(!). Latviešu, angļu, krievu saziņas un liturģiskajā valodā. + KĀZU FOTO + KRISTĪBU FOTO, ja vien nepieciešams. Tā tu ietaupi ceļa izdevumus citam fotogrāfam, jo es un mūsu ģimene strādājam arī šajā jomā. Latvijā un ārvalstīs.

REZERVĀCIJA: ar sarkanu vai zilu krāsu – skaidri rezervētie datumi, par kuriem iemaksāta drošības nauda.
Pirmais drošibas naudu iemaksājošais droši un skaidri rezervē attiecīgā datuma diennakts laiku. Ja svētkus attiecīgajā datumā vēlas vēl kāds (ja vien to ir iespējams attāluma un laika ziņā savienot), tad otrais rezervējošais pielāgojas tam, kurš datumu un laiku rezervējis pirmais. Tādēļ nevilcinies un svini savus svētkus skaisti, savlaicīgi tos saplānojot! (sun)

_____________________________________________________________________
PASĀKUMU KALENDĀRS

12.jūnijs (piektdiena) 13:00 Kāzas. Laulību liturģija Grobiņā (Liepāja)
20. jūnijs (sestdiena) pl. 17:00 – #Kristības ģimenei Jūrmalā
21. jūnijs (svētdiena) pl. 12:00 – #Kristības ģimenei Zosēnos (Jaunpiebalga)
27.jūnijs (sestdiena) pl. 17:00 #Kāzas. Laulību liturģija Bēršās (Sigulda)

5. jūlijs (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā (Vidlaučos)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

5. jūlijs (svētdiena pl. 15:00 – #Kristības ģimenei Lavandu laukos Vainižos(Limbaži)
11. jūlijs (sestdiena) pl. 15:00 #Kāzas. Laulību liturģija viesu namā Bernātos(Liepāja)
19. jūlijs (svētdiena) pl. 14:00 – #Kristības ģimenei pie Veczemju klintīm (Salacgrīva)
5. jūlijs (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā (Vidlaučos)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

23. jūlijs (ceturtdiena) pl. 14:30 #Kāzas. Laulību liturģija Usmas baznīcā Brīvdabas muzejā(Rīga)
25. jūlijs (pirmdiena) lpl. 14:00 #Kāzas. Laulību liturģija v.n. “Ungurmalas” (Cēsis)
29. jūlijs (trešdiena) pl. 17:00 #Kāzas. Laulību liturģija jūras krastā Jūrmalā

1. augusts (1.08.2020) (sestdiena) pl. 15:00 #Kāzas. Laulību liturģija. vieta tiks precizēta
2. augusts (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā (Vidlaučos)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

8. augusts (8.08.2020) (sestdiena) pl. 16:00 #Kāzas. Laulību liturģija Svētku pilī (Ķekava, Rīga) angļu valodā
16. augusts (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā (Vidlaučos)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

21. augusts pl. 12:00 #Kāzas. Laulību liturģijaMencendorfa namā (Vecrīga) pl. 17:00 #Kāzas. Laulību liturģija Siguldā
22. augusts (sestdiena) pl. 12:00 – #Kristības ģimenei Skules jūrmalā (Vidlauči)
28. augusts (28.08.2020) (piektdiena) laiks-? #Kāzas. Laulību liturģija
21. augusts (21.08.2020) (piektdiena) pl. 12:00 #Kāzas. Laulību liturģija Mencendorfa namā
28. augusts (28.08.2020) (piektdiena) laiks-? #Kāzas. Laulību liturģija v.n. Jāmaņi (Kurmale, Kuldīga)
30. augusts (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā (Vidlaučos)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

22. augusts (sestdiena) pl. 12:00 – #Kristības ģimenei Skules jūrmalā (Vidlauči)

2. septembris (trešdiena) pl. 18:00 – Kristības ģimenes mājās Saulkrastos
4. septembris (ceturtdiena) 18:00 Kāzas. Laulību jubileja Skrīveros
6. septembris (svētdiena) pl. 10:00 –Dievkalpojums un tikšanās Limbažu muzejā (dalībnieki netiek iesaistīti nekādā rel organizācijā)
6. septembris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Limbažu muzejā (Limbaži)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

20,. septembris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā (Vidlaučos)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

30. septembris (trešdiena) pl. 17:00 – Kristības ģimenei Talsos

4. oktobris (svētdiena) pl. 10:00 –Dievkalpojums un tikšanās Limbažu muzejā (dalībnieki netiek iesaistīti nekādā rel organizācijā)
4. oktobris (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Limbažu muzejā (Limbaži)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

10. septembris (ceturtdiena) pl. 18:00 – Kristības ģimenei bērna Dzimšanas dienā Rojā
14. oktobris (trešdiena) pl. 17:00 – Kristības ģimenei Madonā

18. oktobri (svētdiena) pl. 12:00 – Kopīgās Kristības Skultes jūrmalā (Vidlaučos)
Ikviens, kā arī ģimenes ar bērniem var pieteikties, kristībās, kas ir būtiski atšķirīgas no tām, kas notiek reliģiskajās konfesijās. Jo kristāmie un viņu tuvinieki netiek iesaistīti nekāda veida reliģiskā organizācijā, jo tāda netiek veidota. Bez jebkādām turpmākām saistībām un pienākumiem ne pret vienu reliģisku organizāciju. Vecāki un krustvecāki var būt nekristīti, jo nevervēju nevienu kādai reliģiskai kopienai tikai tādēļ, ka vēlas reliģisku pakalpojumu savam bērnam. Bez klātienes mācībām un eksāmeniem. Svētki siltās telpās un bez jebkādiem pēc-maksājumiem (ziedojumi, nodevas) visa atlikušā Tavā vai bērna mūža garumā. Tadicionālā kristību liturģija.
Kopīgās kristības ir izdevīgākas, ja nepieciešams kristīt vienu- divus pieaugušos vai bērnus. Ja sākot no trim, tad drīzāk izdevīgi Tavā laikā un Tevis izraudzītā vietā. Atraksti ideju par laiku un vietu un nosūtīšu piedāvājumu. Maksa atsevišķā notikumā mainās atkarībā no gadalaika un attāluma. Kopīgajās kristībās (skat. datumus) ir fiksēta maksa. Īpašas atlaides – ar maznodrošinātā statusu.
Iespējami arī foto pakalpojumi kristību liturģijā un kristību fotosesijā. Skat. mājas lapas kalendārā arī citus datumus un vietas tuvāk Tavām mājām.
Kristību materiāli un anketas – Tavā e-pastā: valters.koralis@gmail.com Jautājumi: LMT 29107312

2021.gads
24. aprīlis (24.04.2021) (sestdiena) laiks- ? #Kāzas. Laulību liturģija Svētku pilī (Ķekava)
26. jūnijs (21.06.2021) (sestdiena) laiks–? #Kāzas. Laulību liturģija Cēsu apkārtnē (vieta tiks precizēta)
23. jūlijs (23.07.2021) (piektdiena) pl. 14:30 #Kāzas. Laulību liturģija Leču muižā (Ventspils)
21. augusts (21.08.2021) (sestdiena) laiks- ? #Kāzas. Laulību liturģija Cēsu apkārtnē (vieta tiks precizēta)

Strādāju arī bērēs, privātajās fotosesijās u.c. darba pienākumos, tādēļ daži datumi ir ierakstīti manā personīgajā plānotājā. Lai uzzinātu, kāds datums vēl ir droši brīvs, visērttāk būs sazināties zvanot: LMT 29107312 vai rakstot: valters.koralis@gmail.com

Paspēj pieteikties un rezervēt savu datumu savalicīgi 2020. gadam!

______________________________________________________________________

Iespējams pieteikties kristībām vai laulībām jebkurā no Latvijas pilīm, viesu mājām, savās mājās, uz jūras vai upes kuģa, gaisa balonā un jebkur, kur esi to sev vai savam bērnam nosapņojis. Arī dienu un laiku vari piedāvāt savu. Pakalpojums iespējams arī ārzemēs. VISOS GADALAIKOS!

Saskaņā ar LR Civilstāvokļa aktu likumu(grozījumi no 1.01.2013), JEBKURIEM laulājamiem (arī tiem, kas to dara jebkurā reliģiskā organizācijā pie mācītājiem, vispirms klātienā jāpiesakās Dzimtsarakstu nodaļā vismaz vienu mēnesi pirms vēlas saņemt valsts izniegtu Laulību apliecību. Pieteikšanās var notikt neatkarīgi no abu laulājamo deklarētās dzīvesvietas.
Visi, kas izmanto www.ticu.lv kāzu pakalpojumus, pirms mūsu organizētā kāzu liturģijas notikuma savā svētku dienā, kādas dienas pirms vai pēc Dzimtsarakstu nodaļā izņem valsts izniegto Lulību apliecību, atsakoties no Dzimtsarakstu nodaļas svinīgā pasākuma un maksas par to (ja tādu nevēlas). Tādā gadījumā Dzimtsarakstu nodļā iemaksājami vien EUR 14,- (valsts nodeva) Ārvalstīs dzīvojošie nereti juridisko pusi sakārto savā mītnes valstī. Tālākos jautājumus attiecībā uz kāzu svinību liturģiju radoši risināsim, sazinoties tieši ar pāri un veidojot ļoti individuālu un īpašu svētku notikumu pašu izvēlētā vietā, laikā un apstākļos uz sauzsemes, jūrā vai debesīs, kādus nosapņojāt. Vairāk informāciju par šo skat.
http://www.ticu.lv sadaļā INTERVIJAS.

Dsc 0088
Attēlā: Bieži strādāju arī kāzās un kristībās Brīvdabas muzeja koka baznīcās un citās, kas pieder valstij.

Par kāzām un laulību ritu lasi vairāk: http://www.ticu.lv/?page_id=3742
Par kristību piedāvājumu lasi: http://www.ticu.lv/?page_id=1481

Dsc 0268
Kāzas Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī

Varam vienoties arī par profesionāla līmeņa fotografēšanu svētku norsises laikā un īpašu svētku fotosesiju pirms vai pēc laulībām, kristībām u.c. Mūsu ģimenes veidotos foto skat. www.draugiem.lv vai facebook.com profilā – “Valters Korālis”.

Ja vēlies iedvesmoties savām svinībām ārpus reliģiskajām organizācijām, tad vairāk kā 5000 fotoattēlu no brīvticīgo svētkiem: http://www.draugiem.lv/www.ticu.lv/gallery/ Piedāvāju senas un ne tik senas vietas un fotogrāfijas no pasākumiem, kas raksturo manu piedāvājumu un cilvēku pieprasījumu pavisam individuāliem risinājumiem Kristībām: Brīvdabas muzeja Usmas baznīcā, visu novadu pilīs , viesu mājās, ģimenes mājās un jebkur, kur vien to vēlies.

Daudziem būs svarīgi, ka Brīvticības (bez cilvēka saistības ar reliģiskajām organizācijām) Kristību/kāzu piedāvājumā ir 3 būtiski principi jomās, ko vēsturiski kontrolējušas reliģiskās organizācijas. Tādēļ Brīvticības piedāvājumā:
1. Galva (uzskati) – Bez iejaukšanās cilvēka personiskajās attiecībās ar Dievu (bez dogmātikas korekcijas un indivīda uzskatu apšaubījuma).
2. Sirds (simpātijas) – Bez liekas interses par cilvēka personisko dzīvi. Bez grēksūdzes un cilvēka pazemošanas kādas baznīcas varas priekšā.
3. Vēders (maks) – Bez liekas intereses par Tavu materiālo stāvokli, jo es neveidoju reliģisku organizāciju un nepretendēju uz ziedojumiem no Tevis.

Un vēl:
* Kristību vai Laulību liturģija, atsevišķi vienojoties, iespējama kopā ar mājas vai auto svētīšanu.
* Svētki var notikt jebkur Tevis izraudzītā un kopīgiem spēkiem iekārtotā vietā.
* Piedāvāju kāzu un kristību liturģijas latviešu, angļu un krievu valodās.

* Var tikt svētīti krustiņi, izvēlēts bērna (pieaugušā) otrs vārds.
* Pie kam, bez klātienes mācībām (ietaupīta degviela+ laiks), bez eksāmeniem un strīdiem par Tavu viedokli reliģiskos jautājumos ar vietējo garīdznieku.
______________________________________________

Mana darba līdzšinējā pieredze rāda, ka Brīvticības pakalpojumi ir ļoti ērti arī tiem cilvēkiem, kas dzīvo un strādā ārzemēs un svētku dienās ierodas Latvijā, lai izdarītu dažas skaistas lietas. Tostarp, arī kaut ko nozīmīgu uzdāvātu sev laulībās un savam bērnam kristībās – brīvību ticēt Dievam, neatkarīgi no apārtējo cilvēku viedokļiem. Piedāvājums vienmēr izsaucis asas reakcijas no to cilvēku puses, kuriem piederēt reliģiskajām organizācijām un raizēties par to budžetu ir aicinājums vai pieradums. Toties mana piedāvājuma mērķauditorija ir patstāvīgi domājoši un ieksēji brīvi cilvēki. Latvijās brīvticīgo skaits, kas ikdienā neapmeklē baznīcas un dievkalpojumus, varētu būt lēšams ap 80% (saskatitiet svētdienās baznīcā gājējus un lielveikalu apmeklētājus savā pilsētā). Tāpēc tiem, kuriem iekšējais aicinājums ir kļūt par reliģisko organizāciju biedriem, lūdzu lieki nesatraukties un turpināt iesākto. Jo tieši tā mums lieliski palīdzat ! 🙂

Paspēj rezervēt savus svētkos šim vai nākamajam gadam! 🙂

Dsc 0058
mācītājs Valters Korālis
pirmais un vienīgais
privātprakses mācītājs Latvijā,
t.i. brīvs no reliģisko organizāciju pasūtījuma

t. 29107312,
http://www.koralis.lv
http://www.ticu.lv
valters.koralis@gmail.com

BET TAGAD NOPIETNI (VIII)

Screen Shot 2020-05-03 At 10.20.20
BET TAGAD NOPIETNI (VIII)

Laiku pa laikam uzrakstu arī ko nopietnu. Bet kas kuram nopietns, tas katra paša ziņā. Šī saruna lai ir ar aktīviem kristiešiem – līdz šim baznīcā gājējiem, bet nu jau kuro mēnesi- mājās sēdētājiem. Ar tādiem, kuri brīnās par to, ka uz veikalu var doties, ar tramvaju un trolejbusu cieši blakus var braukt, bet atrasties baznīcā, kur reti kad ir pārāk pilns, un daudzi jau gadu desmitiem sēdējuši atstatus, iet nedrīkstot.

Mājās sēdēšanas laiks ir ieildzis ne tik vien Latvijā, bet gandrīz visā pasaulē. No visiem ticīgajiem, kurus es esmu redzējis interneta video, visdzīvelīgākie man likās Indijas islāmticīgie. Viņus par mošejā iešanu pārmācīja ar stekiem. Kristieši ir daudz likumpaklausīgāki. Pa šo laiku pat Kristiešu lielākais centrs- Vatikāns devis vairākus ziņojumus norādēs kā uzvesties ticīgajiem. Šis vēstījums, dīvainā kārtā, satur arī atteikšanos no Svētā Vakarēdiena. Viens no šādiem vēstījumiem lasāms šeit: http://www.katedrale.lv/index.php?id=23612 . Citu konfesiju ziņojumi ir ļoti līdzīgi.

Vēsturiski kristiešu organizāciju galvenais dogmātiskais uzstādījums ir kopība (grieķu v. eklēsia) un Svētais Vakarēdiens (latīņu v. “comunio”). Ap abiem šiem vārdiem griežas visa pārējā uzskatu sistēma par Dieva Vārda jeb Bībeles izpratni, palīdzību (diakoniju), izglītību un pat par mācītāja (priestera) amatu.

Bet nu, šajās dienās visiem redzamā un jūtamā veidā šī sistēma ir nobrukusi. Iespējams, uz ļoti ilgu… Pats galvenais un centrālais vēl bez Dieva Vārda – Svētais Sakraments netiek saņemts. Cilvēki pēc likuma nedrīkst satikties legāli klātienē. Ja kāds ko tādu dara, tad pārkāpj “ķeizara” izdotu likumu. Šobrīd mācītāji sazinās ar saviem draudzes cilvēkiem pa telefonu vai veiksmīgākos gadījumos- caur video lekcijām. Vēl citur pasaulē dzirdam pat par to, ka internetā laulā! Agrāk par tādu laulību formu smējās karikatūrās, bet ar šādu interneta laulību praksi jau sāk nodarboties it nopietnas pasaules konfesijas.

Toties manā dzīvē un mācītāja darbā nekas būtiski nav mainījies. Kopš mūsu ģimenes ceļi šķīrušies no institucionālās luterāņu baznīcas, mēs esam tikai un vienīgi ieguvēji. Iespējams, daudzi nezina, ka no baznīcas par tās kritiku ar bīskapu atsevišķu rakstveida paziņojumu tika izslēgta arī mana sieva Guna Korāle un tas nozīmē, ka arī visi mūsu bērni un mēs kopumā esam ļoti pateicīgi par šo, jo šādi esam daudz laimīgāki. Jūs drīkstat turpināt tirgot savus īpašumus un nodarboties brīvi ar ko vēlaties. Līdzīgi kā mēs. 🙂

Vēl jo vairāk- mums bijusi liela Dieva žēlastība sagatavoties šim pārbaudījumu laikam. Mums kopš 2008. gada ir bijis tieši 12 gadu ilgs treniņš šim Pasaules krīzes laikmetam, kas parādījās manās garīgajās atklāsmēs. Un konkrēti:

1) nemitīgi esmu devies pie tiem cilvēkiem, kas savu ticību kopj savās mājās un sētā. Tur arī ir notikušas un notiks kāzas, kristības, bēres, Svētais Vakarēdiens un visas citas garīgās darbības. Mēs nepulcējamies kādās ēkās, bet tā kā aprakstīts Jaunajā Derībā- dodamies dabā. Piemēram, pie jūras, pils pagalmos, mežos utml. (skat. Apustuļu darbus un pirmo gadsimtu Baznīcas Vēsturi);
2) jau ilgus gadus ar cilvēkiem strādāju interneta vidē (tā, kā to šobrīd dara institucionālo draudžu mācītāji);
3) brīvos brīžos strādāju arī ar savām rokām. Par savu mācītāja darbu nesaņemu nevienas reliģiskas organizācijas piemaksas vai prēmijas. Neesmu arī neviena fonda stipendiāts. Arī šobrīd nesaņemu valsts dīkstāves pabalstu. Varu brīvi runāt par to, kas uz sirds, jo tā nav apgrūtināta ar kādu organizāciju piešķirtu naudu;
4) nepievienoju nevienu cilvēku kādā reliģiskā organizācijā(nepadaru viņu par nodokļu maksātāju un viņa dati neparādās kādās uzskaites sistēmās [iespējamām] vajāšanām;
5) neuzbāžos cilvēkiem (reklāmām var nesekot). Viņi sameklē mani tad, kad viņiem esmu nepieciešams. Internetā vai klātienē. Jebkā.
Visi šie pieci principi ir bijuši svarīgi attīstot vienu no stabilākajām garīgo pakalpojumu jomām, kam esmu saņēmis Dieva atklāsmē – Brīvticība. Tas nozīmē- tāda ticība, kur mācītājs + draudzes darbinieki “neizseko” savu draudzi, bet ļauj cilvēkiem trenēties garīgā un institucionālā brīvībā, t.i. būt pieaugušiem un atbildīgiem pašiem par savu reliģisko dzīvi.

Par šo darbību iepriekšējos gados, protams, esmu bijis reliģisko organizāciju sekotāju izsmiets un nievāts (atceries, kas tika sacīts no kanceles + skat. arī interneta komentārus). Bet ko gan citu varēja gaidīt? Nebrīvie vienmēr smejas par brīvajiem. 🙂

Bet tagad, mīļie, jaukie, jūs sagaida tas pats. Un ir jau sācies- jūs komunicējat gandrīz vairs tikai internetā un telefoniski, draudzes cilvēki mēnešiem nedabū Svēto Vakarēdienu, viņi netiek ar pienācīgu cieņu aprakti, jo nedrīkst izmantot kapličas vai baznīcas (draudžu agrākos vai pašreizējos īpašumus), jūs nedrīkstat īpaši pulcēties, citādi sekos soda sankcijas un policijas apmeklējums (nupat Liepājā Sv. Annnas baznīcas piemērs un vairāki citi.)

No saviem pasniedzējiem (un pat it konservatīviem) esmu mācījies, ka Dievam ir humora izjūta un ka mūs ātri piemeklē tas, par ko mēs smejamies, to ieraugot citos.

Šo vēstījumu nerakstu ar kādu pārākuma apziņu vai ļaunu prieku. Nē, aizlūdzot par jums un vēlot labu! Jo, ja vien klausāmies radio paziņojumus, izskatās, ka tuvākos gadu desmitos pasaulē nekas daudz nemainīsies.
Toties par savu ejamo brīvticības mācītāja ceļu es esmu saņēmis pietiekami daudz garīgu atklāsmju un jūtos Dieva stiprināts un drošs. Novēlu arī jums ikvienam to pašu!

Valters Korālis, brīvi ticīgo cilvēku mācītājs
www.ticu.lv
/bilde- no tīkla dzīlēm/
#baznīca #komūnija #svētaisvakarēdiens #brīvticība #mācitājs #apoloģija