Mobings* turpinās jeb V.Korāļa atstādināšana III

•modernā vārda “mobings” skaidrojumu lasi ši raksta noslēgumā.

Beidzot varam satikties www.ticu.lv , lai pastāstītu kā mums šobrīd klājas un kā mēs redzam esošo situāciju savā dzīvē un Valmieras Sv. Sīmaņa draudzē.

Vispirms paldies visiem cilvēkiem, kuri pa šo laiku ir aktīvi interesējušies par notikumiem, ar nodomu iespēju robežās palīdzēt vai vismaz aizlūgt!

Diemžēl LELB Valmieras iecirkņa prāvests un arhibīskaps pauduši nevēlēšanos turpināt sarunas ar V.Korāli un viņa ģimenes locekļiem.Vai gan nebūtu jāmeklē Jaunajā Derībā un valsts tiesiskumā (skat. LELB Satversmes preambulu un pamatnostādnes) balstītu izeju no ieilgušā konflikta?
_________________________________________________________
MAZLIET VAIRĀK PAR DATUMIEM & NOTIKUMIEM:

Trešdiena, 5. marts. Mācītājs Valters Korālis pēc savas iniciatīvas Rīgā apmēram 2 stundas sarunājas ar arhibīskapu J. Vanagu, kurā abi vienojas par turpmākām sarunām attiecībā uz atbrīvošanu no darba, dzīvesvietu un SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” turpmāko darbību. Notiek vienošanās par interviju nesniegšanu presei vai cita veida savstarpējus apvainojumus.

Ceturtdien, 6. marts – sestdien, 8. marts.
LELB mācītāji pa pastu saņem iekšēju dienesta vēstuli ar arhibīskappa viedokli par mācītāja V.Korāļa atstādināšanas iemesliem. Vēstule ir atbildes pasākums publikācijām presē, spodrinot LELB Virvaldes tēlu esošo mācītāju acīs. Vēstulē tendeciozi pasniegti līdz galam tiesiski nenoskaidroti nopietni fakti, cilvēku vecumi un identitātes, skaidrojot V.Korāļa personisko dzīvi ārpus darba vietas. Līdztekus tam, vēstulē tiek uzsvērta it kā V.Korāļa nepietiekamā kvalifikācija mācītāja darbam, tomēr tā noklusē nozīmīgus bīskapu kolēģijas un Virsvaldes procesuālus trūkumus izmeklēšanā, soda piemērošanā un/vai samierināšanā. (Nevilšus šeit rodas jautājumi par to, kāda gan ļoti komplicētajā Baznīcas kanonisko tiesību zinātnē balstīta izglītība, iepriekšējā darba pieredze un kvalifikācija ir pašu bīskapu kolēģijas trim bīskapiem un viņu sekretāram A.Eglītim, viņiem pieņemot lēmumu aiz slēgtām durvīm, pat nepieaicinot izslēdzamo personu?)

Šo notikumu sērijā jau otro reizi V.Korāļa kalpošanas laikā tiek liegta jel kāda iepazīšanās iespēja ar lietas materiāliem (ja tādi vispār ir…) vai apsūdzības uzklausīšana. // Pirmā reize bija 2005. – 2006.g, kad V.Korālim Konsistorijas darbinieks Dz. Laugalis liedza pieeju dokumentiem un apsūdzībai, mākslīgi uzturot konfliktu ar draudzes darbinieku U.Adatu. Toreiz, izskatot jautājuma garīgos aspektus, noslēgumā netika sniegts nekāds rakstisks arhibīskapa ziņojums draudzei vai mācītājam V.Korālim pēc ahibiskapa vizitācijas Valmieras Sv. Sīmaņa draudzē. Tika saņemti vienīgi citu Konsistorijas darbinieku viedokļi. Savukārt, uz vairāku vecāku sūdzību par Vidzemē plaši pazīstama Sv. Sīmaņa draudzes darbinieka ņirgāšanos par viņu bērnu seksuālo identitāti Svētdienas skolas vasaras nometnēs arhibīskaps un esošie pedagogi reaaģēja vienaldzīgi. Par to vēl plašākā sabiedrībā un tiesā vēl neko neesam liecinājuši ar tiem faktiem, kas ir vairāku ģimeņu rīcībā. Šie un citi notikumi un pieminētā nesenā arhibīskapa vēstule LELB mācītājiem uzskatāma par vienu no nopietnākajiem un rafinētākajiem ieilgušā mobinga piemēriem LELB iekšējā vidē. Vēstule kalpojusi par labu disciplināru paraugrakstu priekš atlikušajiem LELB kalpotājiem, norobežojot viņus no mācītāja V.Korāļa un liekot viņiem dzīvot stresā par viņu pašu esošajiem (neatklātajiem vai iespējamiem) pārkāpumiem. (Šis pēdējais teikums balstās vairāku mācītāju reakcijā uz vēstuli, zvanot V.Korālim un visai atklāti daloties savās izjūtās.)

10, marts. Visi LELB Valmieras iecirkņa 24 draudžu mācītāji un evaņģēlisti saņem no prāvesta A.Buša izsūtītu SMS ar tekstu: “Lūdzu neielaisties ar valteru korāli nekādos pasākum0s bez sazināšanās ar virsvaldi” (citējot saglabāta esošās SMS ortogrāfija).

12. marts. Valters Korālis kopā ar draugiem (attēlā) svin 40 gadu jubileju un vienojas kopā sanākt turpmāk katru trešdien 18:00.
18. marts.
Mācītājs Valters Korālis un Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes mācītāja sekretāre Guna Korāle nepaklausa draudžu lietu vaditāja Dz. Laugaļa ierosmei nevērties tiesā, cerot uz sarunām ar LELB. Lai nenokavētu likumdošanās noteikto termiņu, kaut jel kādas tiesiskās garantijas un ģimenes drošību un pašcieņu, viņi ir spiesti iesniegt Valmieras Rajona Tiesā dokumentus, uzturot prasību pret Sv. Sīmaņa draudzi (precīzāk jau gan būtu jāsaka – pret sešiem ieliktiem pagaidu parvaldes darbiniekiem; skat. hronikas iepriekš), apstrīdot atlaišanas tiesiskumu. Jau tagad ir skaidrs, ka šī prāva kļūs par paraugu diskusijai par to, kādai tad īsti LELB Satversmē izteiktai kanoniskai(?) un valsts (?) likumībai kalpo LELB Virsvalde, centralizēti un bezierunu paklausībā (tika atlaista Sv. Sīmaņa draudzes padome, kas nepakļāvās un nebalsoja piespiedu kārtā), ietekmējot draudzi, atlaižot no darba uz radniecības pamata (šajā gadījumā – vīru kopā ar sievu), izmantojot visādus ieganstus un ierunas par naudas trūkumu utml. Starp citu, tieši otrādi – draudzes padome 2008. gada janvārī palielināja mācītāja un mācītāja sekretāres algu. Izlemjot šo jautājumu, tika ņemti vērā vairāki būtiski faktori, tostarp V.Korāļa sarunās ar pašvaldības vadītāju I.Boķi panāktā dotācija draudzei – Sv. Sīmaņa baznīcas ēkas īpašniecei (šogad Ls. 12.000(!), kas nosedz draudzes tekošos dievnama tehniskos izdevumus, atslogojot budžetu. Tai pašā laikā mācītāja sekretāres līdzšinējo algu (gandrīz identiska summa pirms nodokļu nomaksas) uz ātru roku pielēmuši draudzes priešniecei I. Būmanei, kura, stājoties amatā pirms tam patētiski lepojās, ka būs un paliks nealgota un nekādi neietekmējama draudzes amatpersona…

Šo abu tiesas procesu gaitā Latvijas un varbūt pat starptaustiskai sabiedrībai kļūs skaidrs, cik TIESISKI drošas Latvijā tad īsti ir mācītāju un tehnisko darbinieku darba attiecības ar LELB Virsvaldi, draudzēm un reliģiskām organizācijām kā tādām. Arī to, vai valsts no darba devēja un ņēmēja sagaida vien nodokļus vai arī ir gatava palīdzēt tiesiski risināt atsevišķus gadījumus Darba likumdošanas kārtībā, lieki to nejaucot ar Reliģisko organizāciju likumu, radot drošību darba ņēmējam – garīgam vai tehniskam rel. organizācijas darbiniekam. Šī būs dskusija ar vairākiem interesantiem skaitļiem un faktiem vēlākam laikam – maija mēneša piesaulītē, pirms atlikušie LELB mācītāji, atalgotie laji un viņu tuvinieki tiek pakļauti kaut kam tiesiski nezināmam, ja viņi uzdrošināsies kaut ko kritizēt gaidāmajā vasaras Sinodē).

2.aprīlis. – 14.aprīlis. Mācītājs V.Korālis sakarā ar ieilgušo un mākslīgi uzturēto mobingu un stresu darbavietā ir spiests ārstēties neiroloģisko slimību stacionārā.

9. aprīlis. Telefonsarunā ar mācītāju Valteru Korāli prāvests Arnis Bušs piedāvā satikties 18. aprīlī pl. 14.00 Rīgā, Arhibīskapa kancelejā, Doma laukumā 1. Sarunās no LELB puses (pēc A.Buša piedāvātā scenārija) piedalītos arhibiskaps J.Vanags, draudžu lietu vadītājs Dz. Laugalis, prāvests A.Bušs, draudžu īpašumu komisijas vadītājs R.Ganiņš un/vai LELB bīskapu kolēģijas sekretārs un finansu komisijas vadītājs A.Eglītis, kā arī LELB Virsvaldes izvirzīts jurists (personālija – ?) un vairāki Virsvaldes ieceltie Sv. Sīmaņa draudzes pagaidu pārvaldes locekļi (kopā ne mazāk kā 10 cilvēki…).

14. aprīlis. V.Korālis zvana A.Bušam, lūdzot apstiprināt iepriekš sarunāto laiku.
V.Korālis pauž vēlmi sarunās neizvairīties risināt visus 3 neskaidros jautājumus:
1) māc. V.Korāļa atstādināšanas jautājums. (Tā baznīctiesiskums, loģika un soda mērs u.c. )
2) māc. V.Korāla ģimenes dzīvesvietas jautājums iepriekš ierādītajā dzīvoklī Veides ielā 2
3) SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” turpmākais liktenis un ar to saistītie tiesiski– ekonomiskie jautājumi.

V.Korālis pauž vēlmi ar tik lielu un plaši parstāvētu LELB Virsvaldes- draudzes sarunu komiteju piedalīties kopā ar savu juristu (-iem), kas V.Korāļa vārdā risinātu sarunu p.2.,3, kamēr viņš –p.1. Sarunas varētu notikt vienā laikā divās dažādās telpās.

Prāv. A. Bušs divdesmit minūtes pēc konsultācijas ar Virsvaldi telefonsarunā atsauc iepriekšnorunāto sarunu laiku un vietu. Par iemeslu tiek minēta Gunas Korāles un Valtera Korāļa vēršanās LR Tiesā, lai izskatītu darba strīdu starp viņiem un Virsvaldes iecelto Sv. Sīmaņa draudzes pagaidu pārvaldes komisiju. Telefonsarunā A.Bušs noraida iespēju savstarpēju sarunu ceļā vispār risināt SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” jautājumu (p.3). Diemžēl, pēc vēlākās telefonsarunas ar arhibiskapu J.Vanagu arī tiek skaidri pausta neieinteresētība sarunu procesu turpināt un miera ceļā rast risinājumu. Piepildās G &V Korāļu iepriekšējās aizdomas, ka sarunas ar LELB vadību ir “one way ticket” (biļete uz vienu pusi) virzienā, t.i – no augšas uz leju un nekā savādāk 🙁

PLAŠĀKU KOMENTĀRU DAĻA:
Varbūt parunāsim vispirms par naudu un varu, aiz kā patiesībā slēpjas atsevišķu Virsvaldes amatpersonu ambīcijas un intereses. Oficiālajās publikācijās Virsvaldes darbinieki aizvien turpina skaidrot jaundibinamā 20 miljonu algu fonda priekšrocības un izredzes globālajā tirgū ASV. Timēr pēdējos gados izveidotā triju bīskapu kolēģija, savu tiešo kalpošanu izvietojot pa Latviju- Rīgu, Kurzemi un Latgali, radījusi savdabīgu ilūziju par LELB decentralizāciju. Kamēr visu laiku strikti cenzētajā laikrakstā “Svētdienas Rīts” tiek tiražēti raksti par ekskluzīvajiem un dārgajiem ievešanas dievkalpojumiem, tērpiem, pieņemšanām, katedrālēm un lielām priekšrocībām mācītājiem, kas nu drīz notikšot utt., tikmēr kuluāros pēc pēdējām mācītāju konferencēm mācītāji un viņu ģimenes locekļi ir nobažījušies par jau redzamām pārlieku lielas centralizācijas pazīmēm LELB. Jo algas taču izmaksās centrs! Un ne tikai mūziku, bet arī aranžējumu notieks vienīgi centrs! SAVUS bruto ienākumus pašas redzamākās Virsvaldes amatpersonas pēdējā mācītāju konferencē atsakās nosaukt, bet neaizmirst tos strikti pieprasīt sniegt laukos un pilsētās dzīvojošiem mācītājiem un viņu ģimenes locekļiem. V.Korāļa piemērs rāda, ka nekāda solītā konfidencialitāte par algu lielumu pēc to atklāšanas nepastāvēja jau pašā sākumā. Redzamāko Latvijas mācītāju atalgojuma apmērs nonāca ārpus Konsistorijas neformālajās sarunās jau pirmajā nedēļā pēc tam, kad to uzzināja “izklaušinātāji”.

Šobrīd LELB jaunajā “mācītāju atalgojuma” 20 miljonu plāna algas saņēmēju sarakstā, pretēji iepriekšējā Sinodē lemtajam, parādās nu jau vairs ne tikai mācītāji, bet vēl misionāri (vēl pat nav definēts kas tie tādi – klērs vai laji?), kā arī Virsvaldes un Lutera Akadēmijas pesonāls. Šis fakts draudzes un mācītājus padara tramīgus. It īpaši tas, ka no sākumā solītajiem vidēji 600- 800 Ls. ik draudzes ganam, šobrīd vairs piesola trīs reizes mazākas summas, nosakot, ka mācītājiem pašiem caur draudzēm un “menedžmentu” jāsagādā pārējais. Ak, un vēl tāds sīkums – ka pēc 5 gadiem draudzēm pašām pamātā jārūpējas par mācītāju algām. (Nu jā, savu mācītāja darba algu V.Korālis līdzšinējos 9 gadus ir “salasījis”, nesamazinot Sv. Sīmaņa draudzes pamatlīdzekļu vērtību un nekustamā īpašuma apjomu, bet iegūstot tehniskiem izdevumiem naudu no valsts, pašvaldības un lielākiem ziedotājiem). Par šādiem Mācītāju konferences rezultātiem, draudzes priekšnieki un mācītāji kļūst domīgi un daži pat sāk jautāt pēc nopietnākiem finansu ekspertiem, nekā māc. A.Eglītis un māc. A.Krauliņš.

2008. gada LELB pārvaldes aparāta bruto budžets ir apmēram 3,2 miljonu uz aptuveni LELB draudžu 36 tukst. locekļu kopskaita. (Šajā summā NEIETILPST lokālo 297 draudžu budžeti un mācītāju u.c. kalpotāju algu budžeta daļas!) Iepriekšminētā gada summa ir LELB “cepures”, t.i. Kapitula, Virsvaldes, Lutera Akadēmijas, SIA “Pastorāts”, SIA “IHTIS” darba algas un tehniskie izdevumi. To visu kaut kā ir jāmaskē! LELB kopbudžets nekur netiek detalizēti publicēts un atklāti analizēts. Nevienā LELB Sinodē nākamo gadu budžetus, nopietni izdiskutējot, nepieņem. Tik vien pēc tam uzklausa atskaites, kad viss jau iztērēts un norakstīts.

Nesaskaņojot ar Sinodi un bez jekādām nozaru kvotām, arī cepures darbinieku saraksts ik gadus papildinās ar jauniem darbiniekiem – padsmit nozaru vadītājiem, sekretāriem, referentiem, koordinatoriem, palīgiem un viņu tehnisko nodrošinājumu. Mācitāju skaits tikmēr paliek diezgan konstants, pieaugot vienīgi par dažiem procentiem pēdējo 10 gadu laikā. Varam analītiski palasīt kaut vai pēdējo 10 gadu LELB GADAGRAMATAS, pievēršot nelielu uzmanību adrešu sadaļām. Pēdējā no tām – uz 12 lapaspusēm (144–155.lpp.) LELB pārvaldes aparāta personāliju un komisiju saraksts, kamēr uz 13 lapaspusēm (156–168.lpp.) LELB mācītāju un evaņģēlistu saraksts (skat. Baznīcas Kalendārs 2008, Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca, Rīga).

Visus Latvijas pēcatmodas gadus Virsvaldes (savulaik Konsistorijas) finansu jautājumi tiek gandrīz pielīdzināti bikts noslēpumam. Tie ir visu pēdējo četru Sinožu nervozākā daļa. Un ir pamats uztraukties, jo pārvaldes budžetā izkūst bankas miljonu noguldījumu pamatsumma(!), kas savulaik tika iegūta, pārdodot redzamākos LEB īpašumus Rīgā. Pēdējos gados toties visas citas Latvijas tradicionālās konfesijas noslēgušas dažādas raudzes līgumus ar Latvijas Valsti. Izrādās, LELB redzamākās Baznīcas amatpersonas tikai plātās ar saukli, ka Baznīca ir škirta no valsts, bet NEĻAUJ un NELIEK to definēt kur un kādos tad tieši jautājumos tas ir un kāds kurai pusei no šīs šķirtības ir labums vai drošība(!)?.

LR un LELB līguma projekta noslēguma versija jau vairākus gadus guļ Saemas juridiskās komisijas atvilknē (māc. V.Korālis savulaik pieteicās palīdzēt “menedžēt ” šos jautājumu, bet viņs netika iekļauts pat sarunu grupā). Šobrīd lidz ar to nav NEKĀDAS finansu garantijas no Latvijas Valsts uz kā pamata varētu veidot ievērojamus kopprojektus ar ES dievnamu restaurācijā, sociālajā(diakonijas) darbā u.c., nozīmīgi atslogojot draudžu un Virsvaldes budžetu. Ak, nu jā, arī ar Eiropas Savienību nav vispār kas runā un lobē LELB n-to brūkošo arhitektūras pieminekļu finasējumu, bet no lokālo ēģeļmūzikas un kora mūzikas koncertu ziedojumiem nevar apmaksāt pat izpētes un projektēšanas darbus.

Virvalde, aizslēpjoties aiz Baznīcas un Valsts škirtības jēdziena, visus pēdējos gadus nodarbojas ar kadru atlasi un tīrīšanu. Atbrīvojas no vairākām spilgtām, atskabargainām un neviennozīmīgi vērtētām pesonībām, intensīvi pievēršoties viņu personīgai dzīvei vai paustiem uzskatiem par to. Spilgtākie piemēri: bijušais Cēsu mācītājs un Goda pilsonis Viesturs Vāvere, Liepājas mācītajs un NBS virskapelāns Agris Iesalnieks, mācītājs Māris Sants, mācītājs un LU pasniedzējs Dr. Juris Cālītis. Mācitājs un Kristīgās Akadēmijas pasniedzējs Guntis Dišlers maina konfesiju. Bezcerībā galēji traģiskā nāvē aizgājis filologs un mācītājs Vilnis Jansons. Šim sarakstam no ieprieksejiem gadiem nāk prātā tādas radošas personības kā teologs un komponists Ingemārs Zemzars, teologs un mūziķis Kaspars Dimiters. Izteikti konsarvatīvo luterāņu saimē – Ilārs Plūme, Gundars Bākulis, Uldis Fandejevs, brāļi Uģis un Ivo Sildegi un vēl grupa citi KLB (Konfesionāli Luteriskā Baznīca) mācītāji. Pavisam nesen tiek patīrīts Lutera Akadēmijas pasniedzēju loks, atbrīvojot trīs redzamus teologus ar labām oratora un pedagoģiskām spējām. Arī LA bijušais rektors Dr. Reinhards Slenska pieklājīgi un diplomātiski atvadās no Latvijas un aizbrauc atpakaļ uz Vāciju… Dīvaini, bet atbrīvojas tiklab no liberāliem, kā pavisam konservatīviem teologiem un mācītājiem. Šeit sāk kļūst neomulīgi skaidrs, ka nevis par kaut kādiem garīgi – teoloģiskiem principiem šajā sērijveida izslēgšanas procesā ir runa. Uzmanīgāk analizējot kopīgo šajā uzvārdu sarakstā (te ne tuvu nav minēti visi), ir skaidri redzama kāda vienojoša iezīme – šiem, it kā tik atšķirīgajiem cilvēkiem, piemīt spēja publiski un pietiekami patstāvīgi paust un pamatot savu viedokli un kā laikabiedriem ietekmējot Latvijas teoloģisko un kultūrtelpu kopumā. Pie kam, bez vertikālās direktīvas no augšas!!! Brīžam pat neticami, ka šajos Latvijas garīgā bada un savstrpājā naida laikos pietiek spēka ar to visu nodarboties un piekārt katram pareizo “birku” un vainu Lai tas veiksmīgi izdotos, palīdz privātās greksūdzes vaļsirdība, ziņojošu patapīgu analītiķu izvietošana dievkalpojumos, lišķīgu, vērīgu personu uzrašanās mācītāju pieņemšanas laikos, izprovocējot uz sirsnību un atklātību, līdz visbeidzot likumsakarīgs rezultāts – audience pie arhibīskapa un jautājuma virzīšana balsojumam : “Par”, “Pret”, “Atturas”!

Sasummējot iepriekšminēto, LELB Finansu grupējumam ilgu laiku ir bijis jānopūlas atrast kādu puslīdz ticamu vainu, lai mācītāju V.Korāli pavirzītu nostāk uz dažiem gadiem vai vismaz līdz tuvākās Sinodei. Ir izrādījies, ka ar līdz šim it miermīlīgo Korāli par ekonomiskajiem jautājumiem ir grūti strīdēties, jo viņs pēdējos 9 gadus bez papildus atlīdzības ir tieši vadījis visus nozīmīgākos Sv. Sīmaņa draudzes līdzekļu akumulēšanas un restaurācijas projektus: pašvaldības 100%(!) dotacijas ikmēneša dievnama apkures un signalizācijas, elektroenerģijas apmaksai, ik darba dienu atvērta dievnama pieejamību, pagalma labiekārtošanas , balto ārsienu pilnas restaurācijas projektu u.c. To ikviens ar savām acīm pats Valmierā var novērtēt. Šis rezultāts pēdējo 9 gadu laikā, summējot finansu līdzekļus, ir jāraksta ar sešzīmju skaitli. V.Korālis detalizēti zina pa gadiem un pat dokumentāli var pierādīt Virsvaldes finansu skaitļus un faktus, jo salīdzinoši nesen 3 gadus aktīvi darbojies LELB Nekustamā īpašuma un finansu komisijā. Tur šobrīd finansu lidzekļi dilst ģeometriskā progresijā. Par ziedojumiem draudzēs sprediķots maz un Bībeles mācība LELB šādos jautājumos nekad nav nopietni pielīdzināta. Ja kāds runā par to, nav nekādas “aimugures”, nekāda oficiāla LELB dokumenta par ziedojumu kultūru. Viss balstās tikai uz katra mācītāja iniciatīvas. Tādēļ taču ir jāatrod kāds vainīgais vai vainīgie kulaks(-i), lai novērstu uzmanību no Virsvaldes darbinieku ekonomiskās nolaidības un , starp citu, pat viņu pesonīgās dzīves neveiksmēm(!). Vairāki aktīvi savulaik aktierstudijas beigušie mācītāji LELB lokālekonomikas taktiķa Arta Eglīša vadībā, jūt, kā jāpievēršas provincei, jo Rīga sāk kļūt sausa. Jādodas virzienos, kur kaut kas ir dabūjams. Sākumā (2004.g. nogalē) ar pārliecinošu Konsistorijas balsojumu tiek atļauta uzņēmējdarbība Svētā Sīmaņa draudzes un V.Korāļa SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts”, lai īs un vēl citi uzņēmumi veiktu zināmas iestrādes. Īpašumu komisijas vadītāja R.Ganiņa vadībā pat tiek imitētas koleģiālas sanāksmes, tiem, kuri riskē paši apsaimniekot draudžu īpašumus. Tomēr pa to laiku gandrīz nemanāmi un klusi LELB iekšējais monopolužņēmums SIA “Pastorāts” bez jebkādiem konkursiem vai pat sarunām ar citiem apsaimniekošanas uzņēmumiem pārņem pārdošanā un apsaimniekošanā būtiskākās draudžu zemes (Videmē – Limbaži, Liepupe u.c.) Valmiera ar savien 67 ha paliek ciets rieksts. Taktiska izdevība parādās, kad uz līzinga tālredzīgi Valmieras SIA iegādā normālu, jaunu Latvijas ceļiem atbilstošu automašīnu. Jāatzīst gan uzreiz, ka tā ne tuvu nelīdzinās tiem nožēlojamiem braucamrīkiem, kurus A.Eglītis no ASV caur Cēsu labi zināmu servisu pieķīlē . Pēc tam pamīšus ar patosu un atvainošanos izsniedz provinces amata brāļiem. Un viņi ir spiesti pieņemt, jo ne jau visiem ir dūša tos atstumt un nolikt M.Pils ielā 4 pie stūra.

Lai piespiestu Korāļu 7 cilvēku ģimeni elastīgāk un partejiskāk iekļauties LELB pēdējo gadu pat īpaši neslēptajā prokatoļu garīgajā un liturģiskajā virzienā un, visbeidzot, dibināmajā 20 miljonu fonda kolhozā, jāizveido saiti ar kādu no Sv. Sīmaņa draudzes itekmīgākajiem otrā līmeņa darbiniekiem. Virsvaldes mēginājumi to veikt ar draudzē pamanāmiem Valmieras mazajiem uzņēmējiem cieš neveiksmi. Tomēr izdodas ar Sv. Sīmaņa draudzes priekšnieci Ivetu Būmani. Kaut viņai komunikācija ar cilvēkiem nekad nav bijusi stiprā puse, tas netraucē, jo ir nupat pensionēta LR iekšlietu darbiniece ar lietišķi siltām attiecībām Robežsardzē, Muitā, Ieņēmumu dienestā,un Policijā. VID atsūtītā tematiskā pārbaude atklāj vien dažas nepilnības SIA darbā, bet ne zagšanu vai citu klaju izrīcību ar finansu līdzekļiem. VID tematiskā pārbaude notiek arī draudzes gramatu galdā un tornī, inspektorēm pieprasot tur atteikties no ziedojumiem un ieviest vai nu biļetes vai kases aparātu. Toties VID pārbaude vispār neskar I.Būmanes draudzē iecelto grāmatvedi I.Pilsnenieci (arī Robežsardzes patreizējo darbinieci) un viņas dokumentāciju. Pat formāli nē!

V.Korālim nav viegli pārliecināt ekonomisko intersešu pārstāvjus, jo viņam pieder tikvien pāris interneta portāli, bet ne vietējā TV, prese u.c. Valdes locekļi V.Korālis, A.Gudina un A.Freimanis pēdējo mēnešu laikā neatsakās sniegt vairākas liecības un visus nepieciešamos dokumentus kriminālpolicijā saskarā ar mīklaini uzrādīto apsūdzību par it kā SIA dokumentu viltošanu. Preventīvi tiek noklausītas V.Korāļa u.c. viņam tuvāk pazīstamu cilvēku telefonsarunas. Krimināllietai gan nav pamata un tā netiek ierosināta. Valdes priekšsēdētājs V.Korālis arī jau iepriekš saņēmis tiesiski pamatotu sodu par Valsts Uzņēmumu Reģistrā novēloti iesniegtiem dokumentiem. SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” valde turpina pilnvērtīgi veikt savus pienākumus. Tāpēc nepieciešamais VK noziedznieka, laulības pārkāpēja un zagļa tēls LELB amatpersonām izdodas diezgan blāvs un tiesiski domājošu cilvēku uztverei neiedarbīgs.

Tikmēr Sv. Sīmaņa dievnams svētdienās palicis manāmi tukšāks. Lai svētdienās imitētu kādu kņadu un rosību, tiek izvietots bērnu stūrītis un saspiesti lokalizēts vienuviet prakstiski visu lielāko nozaru darbs un tējas dzeršana.. Pirmajās jaunās kārtības nedēļās baznīcas ārējais ziņojumu dēlis (uz vecā Valmieras tirgus laukuma jeb Rātslaukuma pusi) tiek pārblīvēts ar plakātiem par ziedojumu apjomu, kādu laulājamo pāri un ģimenisku pasākumu reklāmu, lai pierādītu, ka tas, ko darīja iepriekšējais mācītājs V.Korālis, nebija nekas. Piemirstot, ka Korāļa vadībā notika darbs divās adresēs Valmierā – Sv. Sīmaņa baznīcā un arī Veides ielas draudzes namā. It īpaši ceturtdienās pieņemšanas laikā brīžam bija pārpilns ar apmeklētājiem, kuri krēslos un stāvus gaidīja koridorī. Bez tam, daži pašreizējās pagaidu pārvaldes ieliktie darbinieki (piem., I.Būmane, V.Vilčinska) paši ar savu roku līdz ar simtiem citu cilvēku ir savulaik parakstījuši atsevišķus ziņojumus un atbalsta vēstuli J.Vanagam ar lūgumu atstāt māc. V.Korāli kalpot Valmierā (Šī dokumenta oriģināls un citi dokumenti ir juristu rīcībā un kopijas var aplūkot ikviens, kam tas interesētu). Līdz ar to, grūti šeit ir pierādīt V.Korāļa “nekompetenci” pie tik liela apmeklētāju skaita, telefona zvanu un svētdarbību apjoma. Pēdējo gadu redzamākie notikumi un cilvēki dokumentāli pa gadiem un mēnešiem atspoguļoti šajā mājas lapā www.ticu.lv (Fotogrāfijas un raksti ir attiecīgo autoru vai autoru grupas intelektuālais īpašums un paliks šeit izvietoti).

Visu pēdējos mēnešus, un it īpaši aprīlī, Valērijs Vilčinskis (uzņēmējas & pagaidu parvaldes komisijas locekles Violas Vilčinskas vīrs, kurš aktīvi piedalījies veikala MAXIMA ēkas, G.Apiņa ielā, celtniecībā, šobrīd kļuvis par dr. priekšnieces I.Būmanes palīgu) formāli un neformāli tiekas ar Valmieras uzņēmējiem un pašvaldības darbiniekiem, aģitējot un kavējot SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” centienus noslēgt draudzei un uzņēmumam izdevīgus līgumus, cenšoties izsaukt SIA maksātnespēju. Neformālās sarunās draudzes priekšniece I.Būmane iesaka V.Korālim ar steigu pamest SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” kapitāldāļas un darbu uzņēmumā, kā arī iekļauties LELB Virsvaldes SIA “Pastorāts” darbinieku ierindā, kas cenšas pārņemt SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” līgumus un darba augļus. Šie un daudz citu sīkāku notikumu virtene rāda, ka LELB Virsvaldes mobings ir detalizēti plānots pasākums, ar mērķi gūt nedalītu varu gan pār draudžu garīgo dzīvi, tradicionālo luterāņu liturģiju, gan pār laicīgākām lietām – nosargātajām ēkām un zemi.

Arnis Buss.doc– KLIKŠĶINI (download) & LASI WORD formātā! Tev viss kļūs skaidrāks! (Lursoft datu bāzes frgments)

Šajā cīņā manāmi saliedētāki kļūst atsevišķi Valmieras pašvaldības darbinieki, vairāki draudzes un ārpusdraudzes uzņēmēji, vietējie politiķi, sīkāki Baznīcas un draudzes darbinieki un ziņu pienesēji. Īpašu ieinteresētību šajā “karnevālā” spēlē Valmieras TV ar saviem galvenajam elektorātam – pensionāriem veltītiem ziņu raidījumiem. Īpaša atdzīvošanās un interese par draudzi parādījusi “Vidzemes Televīzija” ar speciāli veidotu un ik vakaru hipnotiski uzbāzīhgajiem raidījumiem mācītāja V.Korāļa padzīšanas sākumperiodā. Kopīgu valodu, raidījumu montējot, atraduši odiozais politikānis, nu jau emeritējies garidznieks A.Kavacis, draudzes pagaidu pārvaldes darbinieku grupa un viņu izpalīgi, TP virzīts politiķis un uzņēmējs, piepacelti enerģizētais garīdznieks A.Bušs, bijušais SIA “Pastorāts” (Rīga) aktīvists, šobrīd LELB sabiedrisko attiecību paudējs I.Kupcis u.c.

Draudzes priekšniece savu kabinetu iekārtojusi Valmieras Klultūras Centra telpās it konspiratīvā veidā- bez jebkāda uzraksta uz durvīm. Tikmēr draudzes namā sanāk atlikušais Svētdienas skolas bērnu bariņš, jauniešu grupiņa un Anonīmie Alkoholiķi. Mūsu ģimene attapusies, ka pēdējos gadus esam kļuvuši neformālie sargi ēku kompleksam Veides ielā 2, kas bez iemītniekiem ātri tiktu izlaupīts. (Starp citu, kad pāris dienas nebijām šeit, tika atlauzta noliktava, kur glabājas draudzes kokmateriāli. Par laimi nekas būtisks nav pazudis.)

Šobrīd Sv. Sīmaņa baznīcu kopš “Panorāmā” rādītā sižeta vairs neapmeklējam, lai neveidotu konfrontāciju ar esošo “garīgo pozīciju”. Jo k’ādi cilvēki ar mums publiski gribētu parunāties, kā tas notika pimajā dievkalpojumā pēc atlaišanas… Savukārt Dievam arvien ticam, pielūdzam Viņu mājās un dabā. Ārī par citiem LELB dievnamiem neinteresējamies, jo pēc kāda zvana uz vienu no netālajām draudzēm, tās garīgā kalpotāja, laikam, jutusies “apdraudēta”, it ātri noziņojusi “tur kur vajag”. Kaut gan V.Korālis jau zvanīja bez jebkādiem zemtekstiem. Tikvien, lai atseviškiem draudzes locekļiem, kuriem ne visai iet pie sirds tas, kas notiek Sv. Sīmaņa baznīcā, sagādātu drošu informāciju Lieldienu dievkalpojumu laikiem. Mēs kopā ar bērniem Lieldienas pavadījām Draudzes namā. Lai izvairītos no turpmākiem pārpratumiem, publiski darām zināmu jebkuram LELB mācītājam, prāvestam etc., ka mēs nepretendējam ne uz vienu no LELB dievnamiem vai jūsu amatiem un godu, kas jums pienākas. Mums pašiem pietiek savu garīgo piedzīvojumu, prieku un ķibeļu. Mums pašiem ir savi draugi, ar kuriem, izmantojot valstī atļauto pulcēšanās brīvību, kopā jūtamies pietiekami labi. Kamer vēl dažas aktivitātes ir draudzes namā, mūsu bērni pēc brīvas izvēles apmeklē jauniešu grupu un Svētdienas skolu.

Attēlos: Darbi siltumnīcā Valmierā, Veides ielā. Mums visiem, lieliem un maziem, vēl ir pašapziņa un mēs gatavojamies vasarai – strādājam siltumnīcā un dārzā.

Mēs esam talantīgi pat tad, ja dažiem cilvēkiem nepatīkam, jo saskaņā ar mūsu ticību Dievs mūs mīl bez jekāda mūsu pašu nopelna godā un negodā, bagātībā vai trūkumā. Mēs esam luterticīgi kristieši. Mums neinteresē svētceļojumi u.c. sabiedriski baznīcpolitiski pasākumi. Mēs paši ik dienas viens priekš otra esam ceļojums. Sevišķi, kad īsi pirms nežēlīgā LELB amatpersonu uzbrukuma nomira Gunas mamma, nepaejot tradicionālajam sēru periodam, saņēmām šo pārbaudījumu. Mēs turpināsim lūgt un godāt Dievu, ar pazemību Viņa priekšā. Un tomēr mēs neplānojam klanīties LELB Virsvaldei. Mēs solidarizējamies ar jau izslēgtajiem mācītājiem un viņu tuviniekiem, pat ja tas mums maksātu dārgi. Mēs zinām, ka jāmācās ceļš starp netēlotu individuāli izsāpētu pazemību Dieva priekšā un pašcieņu pret cilvēkiem, kas nereti tikai uzdodas par brāļiem vai māsām.
_______________________________________________________________
Visu Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskās drauzes locekļu ievērībai!
SIA “SVĒTĀ SĪMAŅA PASTORĀTS” dalībnieku sapulce 29. aprīlī pl. 18:00 Draudzes namā, Veides ielā 2.

Ikviens Sv. Sīmaņa draudzes loceklis ar lēmumprojektiem var iepazīties ik darba dienu 9:00 – 12:00 , Veides ielā 2, t. 29107312; 29357779
_______________________________________________________________

MŪSU DRAUGU SATIKŠANĀS – ik trešdien pl. 18:00 Veides ielā 2.
Paldies dažiem maniem draugiem, kas palīdzēja apmaksāt neseno stacionāro ārstēšanos! Lai Dievs
palīdz Jums jūsu dzivē un centienos! (VK)

Attēlā: Guna & Valters Korāļi svinot 12. martu. Savukārt, 12. aprīlī Guna Korāle noslēdz mācības NĪSA (Nekustamo Īpašumu Speciālistu Apvienība) kursos, iegūstot kvalifikācijas apliecību šajā jomā. http://www.nisa.lv

_____________________________________________________________

* MOBINGS
– psiholoģiska terorizēšana darbavietā (Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca, Nordik, 2004)

Attēlā – Par mobingu pasaulē ir izdotas vairākas grāmatas. Pētījumiem par mobingu pilnībā vai daļēji veltīti daudzi interneta portāli Lūk, viens no tiem – materiāls no http://www.mobbing-usa.com/Book.html Atrodi un lasi vairāk!

© Teksts: Valters Korālis; Guna Korāle
Materiāls sadarbā ar www.koralis.lv

Laiks padomāt par veselību!

“Cilvēks ir līdzīgs kamielim, kas notupstas ceļos un ļauj uzkraut savai mugurai maisus; viņš nes sev līdz ļoti daudz smagus un svešus vārdus un vērtības un tā rezultātā dzive viņam šķiet kā tuksnesis” Zaratustra
Šis cittētais teksts uzrakstīts uz manas palātas sienas gleziņas gaišā oškoka rāmī. Paspēju to izlasīt tikai trešajā ārstēšanās dienā. Iiepriekš nebiju pamanījis pievērsis uzmanību. Mazums, kas mums degungalā sakarināts! Jo dzīvojam taču reklāmas laikmetā, kad vizuālos un skaņas impulsus vairs neuztveram kā draudzīgus notikumus.

Šie pēdējie notikumi valmieras Sv. Sīmaņa draudzē un LELB kopumā atstājuši uz manu veselību manāmu iespaidu. Ar vārdu sakot, ārstējos un vēlu visiem atpūsties mazliet. Jo labāk vēlāk, nekā nekad.

Šis portāls turpinās rakstīt jau par aizsāktajiem tematiem. Seko līdzi! 🙂

V.Korālis