LIKUMĪBA

Šur un tur dzirdēts konkurentu (reliģisko organizāciju biedru) pārmetums, ka Valters Korālis nav reģistrējis savu darbību LR Tieslietu Ministrijas Reliģisko lietu pārvaldē. Ikviens interesents var izlasīt ar ko nodarbojas Reliģisko lietu pārvalde: http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/iestades/rlp.html Līdz ar to pārmetumi ir neloģiski juridiski nekorekti, jo LR Reliģisko lietu pārvalde reģistrē un pārrauga reliģiskās ORGANIZĀCIJAS un to veidotas struktūras. Toties mācītājs Valters Korālis un viņa pakalpojuma saņēmēji NEGRASĀS veidot reliģisku ORGANIZĀCIJU, un tāpēc tādi pārmetumi ir neloģiski un pat prettiesiski, jo Reliģisko lietu pārvalde nav atvērusi privātprakses mācītāju reģistru, kā arī valsts nav aizliegusi cilvēku individuālu, ģimenes, dzimtas, domubiedru utml. reliģisku darbību Līgo svētkos, Ziemassvētkos, savās kapsētās, kāzās, kristībās un tamlīdzīgos notikumos, saskaņā ar savu sirdsapziņu un reliģisko pārliecību. Līdz ar to Valters Korālis savu darbību ir likumīgi reģistrējis kā individuālais komersants, sniedzot ceremoniālos pakalpojumus un citas darbības nozarēs, kas atļautas LR Satversmē, likumos un LR Starptautiski parakstītajos dokumentos par personu reliģisko, sirdsapziņas un pulcēšanās brīvību. Mācītājam Valteram Korālim ir arī atbilstoša teoloģiska akadēmiskā izglītība, kā arī daudzu gadu pieredze attiecīgā reliģiskā darbības jomā kopš 1989. gada: https://www.ticu.lv/?page_id=5538 +811IK “Valters Korālis” Reģistrācijas apliecība norāda uz darbības likumību.

Saskaņā ar LR Civilstāvokļa aktu likumu(grozījumi no 1.01.2013), JEBKURIEM laulājamiem (arī tiem, kas to dara jebkurā reliģiskā organizācijā pie mācītājiem, vispirms klātienē jāpiesakās Dzimtsarakstu nodaļā vismaz vienu mēnesi pirms vēlas saņemt valsts izniegtu Laulību apliecību. Pieteikšanās var notikt neatkarīgi no abu laulājamo deklarētās dzīvesvietas.
Visi, kas izmanto www.ticu.lv kāzu pakalpojumus, pirms mūsu organizētā kāzu liturģijas notikuma savā svētku dienā, kādas dienas pirms vai pēc Dzimtsarakstu nodaļā izņem valsts izniegto Laulību apliecību, atsakoties no Dzimtsarakstu nodaļas svinīgā pasākuma un maksas par to (ja tādu nevēlas). tādā gadījumā Dzimtsarakstu nodaļā iemaksājami vien EUR 14,- (valsts nodeva) Ārvalstīs dzīvojošie nereti juridisko pusi sakārto savā mītnes valstī. Tālākos jautājumus attiecībā uz kāzu svinību liturģiju radoši risināsim, sazinoties tieši ar pāri un veidojot ļoti individuālu un īpašu svētku notikumu pašu izvēlētā vietā, laikā un apstākļos uz sauzsemes, jūrā vai debesīs, kādus nosapņojāt. Vairāk informāciju par šo skat INTERVIJAS.

LR_Patentu_valde_registreta_pr_1
20.11.2010 LR Patentu valdē reģistrēta un Valsts preču zīmju reģistrā iekļauta preču zīme “BRĪVTICĪBA”, un izsniegta reģistrācijas apliecība M 62846. Lēmums publicēts LR oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. LR Patentu valdes Ekspertu komisijas lēmums un preču zīmes reģistrācija ir spēkā līdz 2020. gada 12. janvārim (pārreģistrēšanas datums).

Šis dokuments un tā pielikumi nosaka, ka preču zīme “BRĪVTICĪBA” reģistrēta saskaņā ar LR un ES likumu normām pēc preču un pakalpojumu starptautiskās klasifikācijas (Nicas klasifikators) indeksa 511: “Ceremoniālie pakalpojumi, t.i. cilvēku, māju, automobiļu svētīšanas rituālie pakalpojumi un kristību, laulību un bēru rituālie pakalpojumi”.

LR oficiāli reģistrētā Preču zīme “BRĪVTICĪBA” ir pirmā šāda veida pakalpojumu preču zīme Valsts preču zīmju sarakstā. Tā ir iedrošinājums ikvienam ārpus reliģiskajām organizācijām ticošam cilvēkam izmantot valstī reģistrēta uzņēmuma IK “Valters Korālis” pakalpojumus ar nosaukumu “Brīvticība”.

Ja būs nepieciešamība, tiks attīstīta minēto pakalpojumu “BRĪVTICĪBA” intensitāte un daudzveidība, kā arī ar tiem radniecīgu preču (vai preču grupu) legāla ražošana un tirdzniecība atbilstoši pieprasijumam. Par iecerēm konkrētāk – tuvākos gados.

Minētās preču zīmes reģistrācija dod iespēju tiesiski aizsargāties pret šāda vai ļoti līdzīga nosaukuma “BRĪVTICĪBA” pakalpojumu vai preču atdarinājumiem.
LR_Patentu_valde_registreta_pr_2
Zīmoga simbolikā ar nolūku izmantots kuģa stūres rats, kas ataino katra cilvēka brīvu iespēju veikt reliģiskus meklējumus, atrodot dvēseles bagātības. Šis kuģa stūres rats sevī ietver krustu kā vienu no senākajām zīmēm pagānismā un vēlāk kristietībā. Šajā simbolā kāds saskatīs ceļojuma debespuses vai pat budisma populārāko Dharmas ratu. Toties citi ieraudzīs aploci, kas vieno dažādos rata spieķus vai vēl jo būtiskāk- rata centru, no kura viss izriet un rosās. Simboliem nav skaidrojuma robežu. Tos uzliek vienīgi mūsu apziņa.

Šis zīmogs tiks lietots Latvijas brīvticīgo (ārpus reliģiskajām organizācijām ticošo) kristību, laulību u.c. apliecībām tiem cilvēkiem, kas praktizē ticību un negrasās stāties reliģiskajās organizācijās, un izmantos https://www.ticu.lv piedāvātos pakalpojumus.

Paldies maniem juristiem, kuri man palīdzējuši līdz šim! Paldies arī visiem draugiem, kā arī kritiķiem! Jo tas viss dod lielisku spēku doties tālāk kopā ar līdzīgi domājošajiem Latvijā un ārpus tās.

Par garīgajām tiesībām jeb par MĀCĪTĀJA PILNVARĀM
Reliģiskās organizācijās par garīdzniekiem kļūst līdz ar ordinācijas brīdi. Tā tiek dāvāta svinīgā dievkalpojumā caur ordināciju, t.i. no vecāko garīdznieku puses, uzlietkot rokas un iesvētot mācītāja kārtā un dotajās papildus pilnvarās pārstāvēt konkrētu reliģisku organizāciju konkrēti tās ordinēta mācītāja funkcijās. Tādā veidā tiek nododa sukcesija jeb pārmantotā īpašā garīgā svētība no pašiem Apustuļu laikiem. Mācītājs Valters Korālis ir ticis kristīts un iesvētīts, kā arī ticis Dieva priekšā un vēsturiskā notikumā ar roku uzlikšanu ordinēts mācītājs LELB (Latvijas evaņģēliski luteriskjā baznīcā). Saskaņā ar luterāņu u.c. kristīgo konfesiju Katehismu (Bībeles pamatmācību skaidrojums) ordinācija jeb garīgo pienākumu un pilnvaru svaidījums nav no cilvēkiem bet ir no Dieva dāvāts uz mūžu un nav cilvēku spēkiem atņemams. Saskaņā ar Katehismu, reliģiskā organizācija var pārtraukt kristītas, iesvētītas (iestiprinātas) reliģiskās organizācijas locekļa tiesības vai arī mācītāja tiesības konkrētās reliģiskās organizācijas ietvaros, bet ne pašu garīgo svaidījumu (kas saņemts ar roku uzlikšanu) kā tādu, jo tas māc’tiājam vai citam garīgam kalpotājam ir uzticēts no Dieva. Saskaņā ar Katehismu un vēl jo vairāk ar Bībeles pamatpatiesībām, reliģiskā organizācija to nekad un nekādos apstākļos nevar atsaukt. Šis svaidījums ordinētai personai pastāv uz mūžu. Mācitājs Valters Korālis nepārstāv nevienu reliģisku organizāciju, viņš savā garigajā darbībā balstās vienīgi uz to garīgo pamatu un dogmatisko loģiku, kas ir arī pašu reliģisko organizāciju izpratne par garīgajām dāvanām un pilnvarām.

Visiem vēl arvien atgādinu, ka Valters Korālis nedz veido reliģisku organizāciju, nedz arī taisās veidot! Visi mani brīvticīgie draugi vai pakalpojumu saņēmēji ir sirdī un ārējā dzīvē brīvi un laimīgi ar to! (sun)

Latvijas pirmais privātprakses
mācītājs (brīvmācītājs) Valters Korālis

Atbildēt