Draudzes ārkārtas pilnsapulce (08.03.2008)

Neskatoties uz daudzkārtējiem draudzes pagaidu pārvaldes komisijas noliegumiem sasaukt ārkārtas Pilnsapulci un tai veltīto antireklāmu, 2008. gada 8. martā pl. 14:00 Draudzes namā kopā sanāca 81 dalībnieks (pēc reģistrācijas dokumentiem). Ar Pilnsapulces balstiesīgo dalībnieku lēmumu tika atļauts piedalīties arī vairākiem cilvēkiem, kuri šobrīd nav draudzes locekļi. Dalība netika liegta Vidzemes Televīzijas un citiem Vidzemes sabiedriski aktīviem darbiniekiem.

Sākumā izvērtās spraiga diskusija par sasauktās sapulces likumību, jo iepriekš vietējās preses slejās parādījās diametrāli pretēji viedokļi. Sapulces dalībnieki tomēr palika pie stingras nostājas, ka sapulce ir likumīga, jo sasaukta un notiek saskaņa ar spēkā esošo LELB Satversmi. Savu viedokli par sapulces nelikumību bija grūti pamatot pat LELB Virsvaldes deleģētam (jāsaka gan, ka bez jebkādas rakstiskas pilnvaras) juristam Jurim Narkevičam un prāvestam Arnim Bušam, kuri sapulcē piedalījās visā tās gaitā. Diemžēl sapulcē nepiedalījās patreizējā draudzes priekšniece Iveta Būmane un citi Virsvaldes ieceltās pagaidu pārvaldes aktīvisti. Draudzes pagaidu mācītājs Guntars Dimants piedalījās sapulces sākuma daļā.

Sapulces dalībnieki vēlējās nevardarbīgi un tiesiski veidot draudzes turpmāko gaitu, saglabāt dialoga gaisotni, pieprasīt atsaukt un pārtraukt klajas nelikumības no LELB Virsvaldes un ieceltās pagaidu pārvaldes puses. Pilnsapulces vadītājs Niks Ērglis un draudzes padomes loceklis jurists Mareks Halturins uzstājās par jautājumiem, kas skar ne vien draudzes garīgās lietas, bet arī draudzes darbību LR likumdošanas ietvaros. Ar savu attieksmi, pēdējos notikumus izvērtējot un sniedzot savu viedokli, uzstājās ļoti aktīvi un cienījami draudzes locekļi – Silvija Adamoviča, Mudīte Medne, Dzintra Briķe, Sarma Cakula, Jānis Beldavs, Maija Dobelniece, Zilgme Jursone, Biruta Gulbe, Lūcija Arnīte, Ruta Pērsone, Aina Blūmiņa, Erlens Grunckis, un Imants Grāvītis, kā arī Valmieras pagasta deputāte un Sv. Sīmaņa dievnama restaurācijas iniciatore Zinaīda Priedīte.

Ar aktīvu un pārliecinošu balsojumu Pilnsapulcē tika pieņemti vairāki būtiski lēmumi (šajā rakstā nav tieši citēts lēmumu teksts, bet lēmumu būtība):
nepiekrist Bīskapu kolēģijas lēmumam atsaukt likumīgi ievēlēto Sv. Sīmaņa draudzes padomi;
nepiekrist Bīskapu kolēģijas lēmumam atlaist no kalpošanas mācītāju Valteru Korāli un nepārtraukt darba attiecības ar šo mācītāju;
atzīt par prettiesisku mācītāja V.Korāļa un viņa ģimenes izlikšanu no dzīvokļa š.g. 20. martā (kā tas noteikts I.Būmanes vienpersoniski pieņemtajā lēmumā).

Sapulces dalībnieki, it īpaši iepriekš padomju varas izsūtījumu pieredzējušie cilvēki, pauda bažas par četrdesmito gadu gara atgriešanos Latvijā, kur cilvēku runas gan balstās augstos ideālos, bet pateisībā notiek izrēķināšanās par īpašumiem un zemi. Līdz ar to vairāki referenti uzsvēra prāvesta A.Buša un vairāku draudzes uzņēmēju un Virsvaldes darbinieku negodprātīgo interesi lauzt līgumu ar SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts”. Pateicoties SIA darbiniekiem līdz šim draudze ir saglabājusi un kopusi savus zemes un namīpašumus, taču pēdējās dienās SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” darbs tiek ignorēts un pat apzinātā veidā kavēts.

Priecēja tas, ka sanākušie cilvēki varēja izteikties, un, pat aktīvi neiesaistoties mācītājam Valteram Korālim, nonākt pie lēmumiem, kuri būs vairāku tuvāko mēnešu sabiedrības uzmanības degpunktā. Līdz ar to var apgalvot, ka runa Pilnsapulcē un plašākā sabiedrībā ne tuvu nav vienīgi par V.Korāļa personību, bet par daudziem slēptiem un nu jau atklātiem procesiem gan Sv. Sīmaņa draudzes, gan visas LELB rūpīgi plānotos nodomos ar kadru attīrīšanas metodi nonākt pie dažu cilvēku vadītas un plānveidīgas ekonomikas, nerēķinoties ar draudzes locekļu (patieso zemes īpašnieku kopuma) vairākuma gribu. To pierāda pat sapulces dalībnieku jautājums prāvestam A.Bušam, kad tad īsti viņš saredz nākamo augstākās draudzes lēmējinstitūcijas – Pilnsapulces sasaukšanu, par kuras leģitimitāti tad nu beidzot nešaubītos vismaz viņš pats? Skumji bija dzirdēt atbildi, ka ātrākais tas varot būt tikai pēc 2 mēnešiem(!). Tas būs tad, kad daudzi draudzes locekļi būs aizņemti pavasara dārzu darbos un pēc tam, kad būtu jābūt notikušai līguma laušanai ar SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” (iecerēta 20. aprīlī), kā arī citiem dažu cilvēku iecerētiem ekonomiska rakstura pasākumiem draudzē.

Līdztekus visam Pilnsapulcē pārrunātajam un lemtajam, tika pieņemts lēmums draudzes padomes locekļiem steidzīgi sazināties ar Arhibīskapu Jāni Vanagu un līdz ar mācītāju Valteru Korāli iesaistīties nopietnās sarunās par Sv. Sīmaņa draudzes nākotni un mieru tajā. Bija patīkami apzināties cilvēku nostāju un izsakoties ar draudzes padomes locekļa un jurista Mareka Halturina vārdiem: “Šī sapulce pēc LELB Satversmes juridiskām nostādnēm ir leģitīma un spēkā esoša, jo sasaukta saskaņā ar Baznīcas un Valsts likumiem. Ja tā nebūtu, vai gan tā izraisītu tik milzīgu satraukumu kādiem cilvēkiem, kuri tai iebilst? Šī sapulce ir tik leģitīma, cik mēs paši to par tādu pieņemam un ticam taisnīgumam LELB!”

Draudzes mācītāja sekretāre un Pilnsapulces dalībniece Guna Korāle

Atbildēt