V.Korāļa atstādināšana. Notikumu hronoloģija, II daļa

Piektdiena, 29. februāris. Izrādās, ka notikumi turpinās tālāk. Šodien no rīta Valmieras Svētā Sīmaņa draudzes delegācija Rīgā tiekas ar Virsvaldes Nekustamā īpašuma komisiju un draudzes priekšniece Iveta Būmane vienpersoniski paraksta nodoma līgumu par Valmieras Svētā Sīmaņa draudzes iespējamo ziedojumu iecerētajam mācītāju algu fondam, tādējādi apzināti ignorējot draudzes Padomes un Pilnsapulces pieņemto lēmumu, ka visus dokumentus šī fonda sakarā no draudzes puses paraksta četras (4) personas: Gunārs Opmanis, Andris Freimanis, Iveta Būmane, Valters Korālis. Paraksti ir derīgi visi četri kopā. Līdz ar to var uzskatīt, ka nodoma līgums nav ar juridisku spēku un sekām. Kārtējo reizi redzam, ka tiek ignorēta draudzes cilvēku likumīgi ievēlētā Padome un izvairīšanās saukt draudzes augstāko lēmējinstitūciju — Pilnsapulci, lai likumīgi mainītu pieņemtos lēmumus un paraksta tiesīgās personas.

Šodien pusdienlaikā 13:15 pēkšņi pārstāj darboties telefons un Internets. Zvanot uz Lattelecom un pēc tam draudzes priekšniecei Ivetai Būmanei, noskaidrojas, ka pēdējā ir likusi atslēgt visus Draudzes nama telefonus, pat iepriekš nebrīdinot SIA «Svētā Sīmaņa Pastorāts», kam Draudzes nama kurtuvē telefons kalpo kā saziņas līdzeklis avārijas gadījumā un darbinieku algas tiek pārskaitītas ar Internetbankas starpniecību. Kurš tagad uzņemsies atbildību iespējamas avārijas, nelaimes gadījuma vai dabas stihijas gadījumā? SIA «Svētā Sīmaņa Pastorāts» vadītājs Valters Korālis uzskata, ka tas ir apzināts solis no draudzes jaunieceltās pārvaldes puses, lai maksimāli traucētu SIA «Svētā Sīmaņa Pastorāts» darbību, nedomājot par ispējamām sekām.

Ar visiem draudzes nozaru vadītājiem māc. Guntars Dimants notur individuālas sarunas, lai viņi visas aktivitātes noturētu tikai Svētā Sīmaņa baznīcā, kas bērnu un jauniešu aktivitātēm ir pilnīgi nepiemērota vieta. Šķiet, ka Draudzes nams apzināti tiek mēģināts pārvērst par pamestu vietu, kur nenotiktu nekāda draudzes garīgā dzīve.

Ja tas tā turpināsies, tad atliek gaidīt, kad Draudzes namam atslēgs arī elektrību un ūdeni…

Valters Korālis sazvana Arhibīskapu Jāni Vanagu un norunā steidzīgu tikšanos, lai vēl tālāk neeskalētu radušos situāciju. Draudzes likumīgi ievēlētā Padome un Korāļu ģimene cer uz veselo saprātu un kristīgu pieeju, risinot konfliktu, un vēl aizvien ir gatava sarunām.

Pirmdiena, 03. marts. Saņemta vēstule no LELB Virsvaldes kancleres Helēnas Andersones ar prasību nodot prāvestam Arnim Bušam automašīnu VW Caddy, kuru Konsistorija līdz šim patapināja draudzei. Šī automašīna ilgus gadus kalpoja draudzes diakonijas humānās palīdzības un sīku saimniecisku darbu veikšanai.

Turpinājums sekos.

Aicinājums uz sarunām

V.Korālis un atstādinātā Sv. Sīmaņa draudzes padome aicina Arhibīskapu Jāni Vanagu, bīskapu kolēģiju, prāvestu Arni Bušu, draudzes priekšnieci Ivetu Būmani u.c. konfliktā iesaistītās puses sēsties pie sarunu galda, lai visus jautājumus risinātu mierīgā veidā un pēc būtības. Ceram uz Kristus mācībā pamatotu izlīgumu, pārrunājot visus juridiskos, saimnieciskos un citus jautājumus. Gaidām priekšlikumus par tikšanās laiku un vietu, un aicinām abpusēji pārtraukt turpmākas publikācijas masu informācijas līdzekļos sarunu laikā.

V.Korālis, tālr. 29107312.
e-pasts: valters.koralis@gmail.com

V.Korāļa atstādināšana. Notikumu hronoloģija

Sestdien, 2. februārī pl.10:00 – 13:00 Sv. Sīmaņa Draudzes namā Svētdienas skolas bērni un skolotāji satiekas nodarbībās un lej sveces.
pl. 16:00 Draudzes nama kapelā māc. V. Korālis iesāk jaundibinātās Jauniešu grupas nodarbību.

Svētdien, 3. februārī
pl. 11:00. Sveču dienas dievkalpojums, to vada un sprediķo māc. V.Korālis. Bez pieteikuma ieradušies Arhibīskaps Jānis Vanags ar kundzi un noklausās dievkalpojumu līdz Sv. Vakarēdiena daļai. Dievkalpojumā notiek ik svētdienas aizlūgums par Jāņa Vanaga ģimeni un viņu pazudušo dēlu un negatīvajiem komentāriem internetā. (Par šo vizīti V. Korālis uzzina pēc dievkalpojuma no draudzes kalpotājiem).
Pl. 12:49 Mācītājs V.Korālis saņem sirsnīgu SMS no Arhibīskapa J.Vanaga par aizlūgumu dievkalpojumā un laba vēlējumus.

Pirmdien, 4. februārī pl. 11:00- 13:30 Māc. V. Korālis tiekas ar LELB Nekustamo īpašumu komisijas vadītāju Romānu Ganiņu sarunā par turpmākajiem plāniem attiecībā uz SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts”. Draudzīga saruna un ļoti sirsnīga vienošanās par turpmāko sadarbību.

Otrdien, 5. februārī trīs bīskapi Rīgā slepenā un slēgtā sēdē nobalso par māc. V. Korāļa atstādināšanu no mācītāja amata. V.Korālis un Sv.Sīmaņa draudze itin neko nezina par šādu faktu un neviens, arī V.Korālis nav uzaicināts un viņam nav arī piezvanīts.

Trešdien, 6. februārī pl. 18:00 Pelnu dienas dievkalpojums. To vada māc. V. Korālis, kurš vēl nezina par otrdien pieņemto lēmumu. Viņš dievnamā iesāk Iesvētes mācību ziemas cikla pirmo nodarbību.

Ceturtdien, 7. februārī pl. 11:30 – māc. V. Korālim piezvana LELB Draudžu lietu vadītājs Dz. Laugalis un piesakās kopā ar prāv. A.Bušu un A.Eglīti vizītē ap pl. 14:00 , lai ievestu kādu svarīgu dokumentu.
Pl. 13:00 -14:00 mācītājs V.Korālis vada bēru dievkalpojumu Valmieras Pilsētas kapos.
Pl. 14:00 – Sešās vieglajās automašīnās ierodas LELB Virsvaldes pārstāvji un sāk negaidītu revīziju draudzes lietvedībā. Mācītājam sākas ik ceturtdienas pieņemšanas laiks, kura laikā viņš pieņem apmeklētājus.
Pl. 14:30 – mācītāja kabinetā ienāk LELB Bīskapu kolēģijas sekretārs Artis Eglītis kopā ar vairākiem citiem garīdzniekiem un sola iepazīstināt ar svarīgu dokumentu, ko licis nolasīt Arhibīskaps J. Vanags. Artis Eglītis skaļā balsī nolasa LELB Bīskapu kolēģijas lēmumu:

1) Atņemt Valteram Korālim mācītāja amatu un tiesības.
2) Uzdot Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes padomei un tās dibinātajām organizācijām, kā arī LELB Garīgā personāla un draudžu lietu daļai kārtot visas formalitātes, kas saistītas ar Valtera Korāļa atcelšanu no mācītāja amata.

Artis Eglītis paziņo, lai V.Korālis stundas laikā nodod mācītāja krustu un talāru un iznes visas privātās lietas no kabineta, jo mācītāja kabinets tikšot aizzīmogots. V.Korālis atsakās šīs Arta Eglīša prasības pildīt bez sazināšanās ar draudzes vai savu juristu. V.Korālis iziet no kabineta un sazvanās ar juristu, kurš apgalvo, ka šādas prasības ir nelikumīgas. Kabinetā paliek mācītāja sekretāre G. Korāle un turpina diskusiju ar ieradušos delegāciju.

pl. 18:00 Sv. Sīmaņa baznīcā notiek prāvesta A.Buša sasauktā ārkārtas padomes sēde, kurā ierodas arī Guna un Valters Korāļi, kaut arī viņiem Dz. Laugalis aizliedz tur ierasties. Viņi tomēr tur ierodas, lūdz vārdu runāt ar draudzes padomi, bet viņiem to liedz.
Draudzes padomes sēdes darba kārtībā dr. padomes locekļiem tiek likts balsot par draudzes mācītāja V.Korāļa un Sv. Sīmaņa draudzes darba līgumattiecību izbeigšanu, par visiem pasākumiem, kas veicami saistībā ar šo līguma izbeigšanu, kā arī par viņa atsaukšanu no V. Korāļa un Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes kopīgi nodibinātā uzņēmuma SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts”. Draudzes padome atsakās lemt par šiem jautājumiem, pieprasot ierasties Arhibīskapu J.Vanagu un paskaidrot atcelšanas iemeslus. Daļēji šos iemeslus klātesošiem paskaidro Virsvaldes darbinieki. Pēc oficiālās padomes sēdes Valteram Korālim un Gunai Korālei tomēr atļauj runāt ar draudzes padomi, bet jaunieceltā mācītāja Guntara Dimanta un prāvesta Arņa Buša klātbūtnē. Guna un Valters Korāļi runā un pauž savu sašutumu par notiekošo.

 Rgb7543
Attēlā: prāv. A.Bušs draudzes padomes sapulcē (8.02.2008.)

Piektdien, 8. februārī pl. 11:00 Burtniekos tiek sapulcināti Valmieras prāv. iecirkņa 24 draudžu mācītāji, kuriem iepriekš bija paredzēts lemt par kalpošanas vietām un vairāku draudžu iespējamo apvienošanu. Prāv. A.Bušs uzrunā iecirkņa mācītājus un panāk, ka iecirkņa mācītāji nobalso, piekrītot Bīskapu kolēgijas lēmumam V.Korāļa sakarā.
17:00 Sv. Sīmaņa baznīcā ierodas Arh. J. Vanags, prāv. A. Bušs un Virsvaldes pārstāvji, lai tiktos ar draudzes padomi un izskaidrotu viņiem atstādināšanas iemeslus. Arh. J.Vanags saka emocionālu runu par māc. V. Korāļa atstādināšanaas iemesliem un īpaši uzsvērts, ka tam neesot nekāda sakara ar draudzes īpašumu apsaimniekošanu. Šoreiz Gunai un Valteram Korāļiem ir atļauts sacīt atbildes runu. Tās ieraksts ir pieejams šeit WORD formāta dokumentā–

UZKLIKŠĶINI UN LASI PATS: 8.02.2008-3.doc

 Rgb7557

Attēlā: LELB Draudžu lietu vad. Dz.Laugalis draudzes padomes sapulcē (8.02.2008.)

Arhibīskaps J. Vanags dodas projām un sākas padomes sēde, kurā vēl izvērstākā veidā liek priekšā sešus darba kārtības punktus par darba attiecību pārtraukšanu ar V.Korāli un līgumattiecību pārtraukšanu ar SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts”. Draudzes jurists argumentē pret šādu sasteigtu lēmumu pieņemšanu, neļaujot manipupēt ar draudzes padomes cilvēkiem un juridiski pamato savus apsvērumus. Visrvaldes pāstāvji ir spiesti piekrist šiem apsvērumiem un sēdi slēdz.

Svētdien, 10. februārī pl. 11:00 draudzes dievkalpojums, kurā kalpo Visvaldes ieceltais garīdznieks Guntars Dimants, prāv. Arnis Bušs un māc. Dz.Laugalis. Ziņojumu daļā draudzei tiek nolasīts LELB Virsvaldes lēmums par V.Korāli un jaunā mācītāja iecelšanu draudzē. Dievkalpojumā nenotiek nekāda veida un formas aizlūgums par atstādināto mācītāju V. Korāli un viņa ģimeni. Pēc dievkalpojuma aptuveni 2/3 no draudzes dievkalpojuma dalībniekiem nāk atvadīties no sava mācītāja, izsakot cerību, ka sods varētu tikt pārsūdzēts un mainīts. Pirms dievkalpojuma un tā laikā TV Panorāmas darbinieki filmē cilvēku liecības par notiekošo. Vakarā šis emocionālais sižets tiek parādīts televīzijā.

Sākot no pirmdienas 11. februāra ik dienu mācītājs V.Korālis un viņa sieva, arī sekretāre G.Korāle sniedz vairākas intervijas dažādiem preses izdevumiem un neatsakās no liecībām par savu dzīvi un kalpošanas apstākļiem draudzē.

Trešdien, 13. februārī pl. 18:00 draudzes namā sapulcējas daļa to cilvēku, kuri izsaka atbalstu māc. V.Korālim un pavada kopīgu lūgšanu un pārrunu vakaru.

Ceturtdien, 14. februārī pl. 14:00-18:00 Sv. Sīmaņa baznīcā cilvēku pieņemšanu izsludinājis jaunieceltais mācītājs G. Dimants. Māc. V.Korālis turpina pildīt savus līgumā noteiktos darba pienākumus un pieņem vairākus apmeklētājus draudzes namā. Strādā draudzes kancelejas darbinieki.
Pl. 8:00 Draudzes valdes priekšsēdētēja Iveta Būmane ar SMS starpniecību izziņo draudzes padomes ārkārtas sēdi, kurai jānotiek tai pašā vakarā pl. 18:00 Sv. Sīmaņa baznīcā. Māc. V.Korālis uz to netiek aicināts, bet ierodas. Ierodas vēl vairāki citi draudzes locekļi. V.Korālim un visiem, kuri nav draudzes padomes sastāvā liek iziet no baznīcas. V.Korālis atsakās iziet. Draudzes padomes locekļi pieprasa balsojumu par V. Korāļa palikšanu un nobalso “par”. Prāv. A.Bušs draudzes padomes loceklim J.Beldavam atļauj nolasīt draudzes padomes vairākuma iesniegtu vēstuli ar lūgumu šo sapulci pārcelt uz 20. februāri, bet neļauj nolasīt draudzes jurista (arī draudzes padomes locekļa) M.Halturina iesniegumu par savas neierašanās iemesliem (jo nav saņēmis no I.Būmanes šādu SMS savlaicīgi). Prāv. A.Bušs cenšas panākt, lai sāktu padomes sēdi un arī izlemtu jau iepriekš pieminētos sešus punktus par V.Korāli, viņa darba līguma izbeigšanu un līgumattiecību izbeigšanu ar SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts”. V.Korālis runā un lūdz draudzes padomes locekļus neturēt kā ķīlniekus viņa un Virsvaldes neatrisināto attiecību dēļ un ļaut sapulcē piedalīties draudzes juristam, kā arī viņa personīgajai juristei. Virsvaldes jurists un iecirkņa prāvests cenšas pierunāt draudzes padomi pieņemt darba kārtību, bet draudzes padome nobalso pret šādu sasteigtu rīcību. Seši draudzes padomes locekļi prāvestam A.Bušam iesniedz atlūgumus. Draudzes padomes sēde noslēdzas, pat īsti neiesākusies, un arī neizskatot tai uztieptos jautājumus. Pēc sapulces prāv. A.Bušs ļauj nolasīt J.Beldavam iepriekšpieminēto jurista M.Halturina iesniegumu.

Svētdien, 17. februārī pl. 11:00 dievkalpojumā tiek nolasīts LELB Virsvaldes lēmums atcelt līdzšinējo draudzes padomi un iecelt sv. Sīmaņa draudzes pārvaldi.
Tās sastāvs:
1) Kārlis Zikmanis, Rūjienas mācītājs, iecirkņa pārstāvis;
2) Guntars Dimants – ieceltais Sv. Sīmaņa draudzes mācītājs;
3) Iveta Būmane – līdzšinējā algotā draudzes priekšniece;
4) Andrejs Miķelsons – uzņēmējs , zooveikalu tīkla “LIEPA” īpašnieks;
5) Andis Smilga – uzņēmējs, ķīmiskās tīrīšanas firmas “SANO” īpašnieks;
6) Viola Vilčinska — pārvaldes revidente, uzņēmēja, zobārstniecības klīnikas īpašniece.
LELB Virsvaldes lēmumā noteikts minētās pārvaldes pilnvaru termiņš – līdz 2009.g. 14. februārim.
Uzdots “nodrošināt, lai Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes īpašumu apsaimniekošana notiek draudzes interesēs”.

(Nekas, kā arvien, vēl nav minēts par sarunām ar līdzšinējo draudzes mācītāju un viņa ģimenes turpmāko sadzīves apstākļu noskaidrošanu).

Pirmdien, 18. februārī pl.17:45 Draudzes namā ierodas Iveta Būmane, Signe Pilsneniece, Andrejs Miķelsons, Andis Smilga, Viola Vilčinska un Valērijs Vilčinskis . No draudzes kancelejas viņi 10 minūšu laikā steigšus plastmasas maisos iznes visu aktuālo draudzes dokumentāciju, datoru un printeri, kā arī citas lietas. Iznestās lietas netiek dokumentāli aprakstītas un uzskaitītas. Minētās personas nekādā veidā nekontaktējas ar Gunu un Valteru Korāļiem, kuri joprojām ir algoti draudzes darbinieki un viņu dzīvoklis ir blakus kancelejai.

Vēlā pēcpusdienā SIA “Sv. Sīmaņa Pastorāts” šoferis J.Beldavs saņem negaidītu telefonzvanu no prāv. A.Buša par to, lai draudzei nodotā LELB Konsistorijas automašīna Wolkwagen Caddy tiktu nogādāta pie Sv. Sīmaņa baznīcas. J.Beldavs izsaka izbrīnu par šādu rīkojumu, jo automašīna ar līgumu kopš 1998.g. nodota draudzei diakonisku pienākumu izpildei. Tā kalpo arī kā pārvietošanās līdzeklis, veicot dievnama ātrās apsekošanas pienākumus. J.Beldavs pamatojas uz to, ka savā darbībā tieši pakļaujas SIA valdei nevis prāvestam.

Otrdien, 19. februāris. Pecpusdiena. I.Būmanes un V.Korāļa telefonsaruna. V.Korālis ierosina abām konfliktējošām pusēm izbeigt sacensību un naida eskalāciju, sēsties pie viena galda izrunāt krīzes svarīgākos aspektus, lai neciestu draudzes, atsevišķu cilvēku cieņa un kopuzņēmuma SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” darbs. Lai Virsvaldes un draudzes pagaidu pārvaldes apzinātas rīcības dēļ uzņēmums netiktu novests līdz stāvoklim, kad tas nespētu pildīt savas saistības. V.Korālis lūdz izbeigt ažiotāžu un nepamatotos apmelojumus presē par viņa mantkārību un lūdz nodot šo viņa piedāvājumu visiem pretējā pusē iesaistītiem cilvēkiem. I.Būmane solās izpildīt vienīgi visu, ko viņai liks prāvests un LELB Virsvaldes darbinieki.
 Rgb7691

Attēlā: Draudzes padomes atklātās sapulces dalībnieki 20. februāra sēdē.

Trešdien, 20. februārī pl.19:00 Likumīgi ievēlētā draudzes padome sapulcējas uz atklātu sēdi un tiek izvērtēta esošā situācija. Draudzes padome un uzskata, ka LELB Virsvaldes rīcība atlaižot māc. V.Korāli un Valmieras Sv. Sīmaņa druadzes padomi satur daudzas klajas nelikumības. Klātesošie uzskata, ka vienīgā pareizā izeja šajā sakāpinātajā situācijā ir sasaukt draudzes augstāko lēmējinstitūciju – Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes ārkārtas Pilnsapulci un izvērtēt visus ētiskos un it īpaši tiesiskos aspektus V.Korāļa un draudzes padomes atlaišanā. Draudzes padome (9 cilvēku sastāvā) vienbalsīgi nolemj draudzes ārkārtas Pilnsapulci sasaukt 2008.g. 8. martā pl. 14:00 Veides ielā 2 un izziņot par šo lēmumu masu saziņas līdzekļos.

Ceturtdien, 21. februārī pl. 11:45 Draudzes mācītāja sekretāre Guna Korāle saņem ierakstītu vēstuli, kurā draudzes priekšniece I.Būmane rakstiski paziņo par to, ka:
1) ar 2008. gada 20. martu vienpusēji uzsaka 1999. gada 31. martā noslēgto darba līgumu ar Valteru Korāli;
2) no 20. februāra līdz 20. martam V.Korālim aizliegts atrasties Draudzes sakristejā;
3) ka vienpusēji lauž ar mācītāja sekretāri Gunu Korāli noslēgto darba līgumu un atbrīvo viņu no amata ar š.g. 20. martu (šo lēmumu pamatojot ar neatliekamām organizatoriskām izmaiņām un līdzekļu trūkumu draudzē, likvidējot šādu mācītāja sekretāres štata vietu).
3) ne vēlāk kā 2008. gada 20. martā V.Korālim un viņa ģimenei jāatbrīvo dzīvojamās telpas un brīdina V.Korāli par to, ka “minēto telpu neatbrīvošana norādītajā termiņā tiks uzskatīta par telpu patvarīgu aizņemšanu ar visām no tā izrietošajām tiesiskajām sekām”

________________________________

Mācītājs Valters Korālis un viņa ģimenes locekļi ir sašutuši par šādu vēstuli, jo iepriekšējā, 19. februāra telefonsarunā (skat. iepriekš) V.Korālis bijja lūdzis dr. priekšnieci Ivetu Būmani parūpēties, lai abas konfliktējošās puses varētu sēsties pie sarunu galda un izdiskutēt sasāpējušos jautājumus mierīgā veidā. Viņš arvien cer uz LELB Virsvaldes un dr. priekšnieces I.Būmanes sapratni ne tikai jautājumos, par kuriem būtu jālemj visai draudzes Kopsapulcei,. Mācītājs V.Korālis ir īpaši pārsteigts par nediakonisku un necivilizētu attieksmi vismaz pret mazgadīgiem bērniem, ļaujot viņiem pabeigt skolas mācību gadu. Pretējā gadījumā jau tā bērnus un ģimeni traumējošā vide un nehumānā Baznīcas attieksme nodara pāri bērnu psihei. Jāpiezīmē, ka draudzes nama kompleksā ir iekārtota dienesta viesnīca un daudz citu plašu telpu gan jauno draudzes amatpersonu dzīvei, gan grupu nodarbībām. Korāļu ģimene vēl arvien cer, ka Baznīcas augstākās un vidējās kārtas kalpotāju prātus nav aptumšojusi varaskāre. Ka viņi ir spējīgi kaut pamācīties kaut vai no “pasaules” kā firmās vispirms sarunu un vienošanās ceļā risina darba u.c. konfliktus.

________________________________

Piektdien, 22. februārī pl. 22:00-22:30 Vidzemes TV pārraida interviju kolāžu, kurā Guna un Valters Korāļi diskutē pret arhibīskapu Jāni Vanagu, prāv. Arni Bušu, prāv. Guntaru Dimantu , LELB sabiedrisko attiecību pārstāvi Ivaru Kupci, draudzes priekšnieci Ivetu Būmani un 80-o gadu draudzes īpašumu pārvaldnieku- emeritēto prāvestu Andreju Kavaci (māc. V.Korāļa skolotāju, LELB SIA “Pastorāts” pamatlicēju, tolaik izcili labi atalgotu šī uzņēmuma vadītāju, kuru lielākā daļa vecākās paaudzes valmieriešu atceras kā ļoti diktatorisku un stipri politizētu mācītāju).

________________________________

P2110051
Attēlā: Svētdienas skolas bērni turpina pulcēties sestdienas nodarbībā.
Sestdiena, 23. februārī, pl. 11:00 Draudzes namā, Veides ielā turpinās Svētdienas skolas nodarbības un pl. 18:00- Jauniešu grupas saiets, ko vada līdzšinējie draudzes kalpotāji. Laikrakstā “Liesma” saskaņā ar draudzes padomes 20. februārī pieņemto lēmumu draudzes mācītājs V.Korālis (darba līgumattiecības nav izbeigtas) izsludina Sv. Sīmaņa draudzes Ārkārtas Pilnsapulci (8. martā pl. 14:00). LELB Kapitula ieceltās pārvalde publicē paziņojumu par svetdienas dievkalpojumu laika maiņu, kā arī apgalvojumu, ka pilnsapulces sasaukt vairs varot vienīgi kapitula ieceltā komisija (6 cilvēku sastāvā).

RTU docents, Dr. Sc. ing Raitis Kalniņš arh. J.Vanagam un laikrakstam “DIENA” nosūtījis savu viedokli par V.Korāli un saimnieciskās darbības likumību.

UZKLIKŠĶINI UN LASI PATS:vst-Valmieras sabiedribai un Ev. Luteranu draudzei.doc

Svētdiena, 24. februāris, pl. 10:00 – draudzes dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma draudzes kasiesris Teodors Gaiķis tiek uzaicināts nodot visus dokumentus un naudas līdzekļus un atbrīvo viņu kasiera pienākumiem. LELB ieceltā pārvalde kasieres pienākumus uztic pildīt Velgai Pētersonei.

Pirmdiena, 25. februāris no rita Mācītājs un Valmieras Sv.Sīmaņa draudzes loceklis V.Korālis saņem prāvesta A.Buša un LELB Virsvaldes ieceltā mācītāja G.Dimanta brīdinājuma vētstuli par to, ka viņš tiks izslēgts no draudzes. Par pamatu tam tiek minēti vairāki iemesli, kas brīdinājuma tekstā – “šķeļ Valmieras Sv. Sīmaņa draudzi un nomelno LELB un tās amatpersonas”. Kā paši galvenās prasības dokumentā minētas: mācītājam V.Korālim esot jāatsauc Draudzes padomes nolemtās ārkārtas Pilnsapulci (2008.g. 8. martā) un notikumu hronikas publikācija portālā www.ticu.lv. V.Korālis izsaka neizpratni par šāda veida vārda brīvības liegumu un atkārtoti aicina visas konfliktā iesaistītās puses sēsties pie sarunu galda, lai konfliktu risinātu mierīgā veidā un pēc būtības.

Attēlus par šiem notikumiem skaties www.koralis.lv

Atsauce uz anonīmu rakstu laikrakstā LIESMA (16.02.2008)

2007.09.20 10-37-42

Laikraksta LIESMA 16. februāra numurā 2.lpp. raksta “Viss notiek pēc Viņa prāta” autors parakstījusies ar iniciāļiem M.D. Vairāki valmierieši izteikuši savas aizdomas, ka raksta autore ir M.Dobelniece. Ja kādam nav pieticis drosmes atklāt savu vārdu un parakstīties zem sava raksta, tad katrā gadījumā tā NAV Maija Dobelniece. Man viedoklis ir pilnīgi pretējs rakstā paustajam un atbalstu mācītāju Valteru Korāli un viņa ģimenes centienus pēc taisnības. Mani neinteresē mācītāja un viņa ģimenes privātā dzīve un uzskatu šādus rakstus par noželojamiem mēģinājumiem vērsties pret mācītāja ģimeni. Es nekad nerakstītu laikrakstam LIESMA. Bez tam, es to sen vairs nelasu un nepasūtu.

Ar cieņu, Maija Dobelniece

Tu vēl arvien vari mūs satikt!

2007.12.05 16-12-22

Valmieras Sv. Sīmaņa draudzē ir lielas pārmaiņas. Par LELB garīdzniecības atklātajām vai slēptajām ambīcijām, par kurām var lasīt presē vai internetā. Tad nu tur katrs pats var veikt savus secinājumus. Katrā ziņā, kristīgās baznīcas vēsturē tas nav nekas būtiski jauns vai nedzirdets… Valmieras Sv. Sīmaņa draudzē šobrīd atsūtīts cits mācītājs – Guntars Dimants (t.29461947)

_______________________________________________________________
Untitled-7

Sirsnīgi pateicos visiem līdzcilvēkiem par atbalstu manā un mūsu ticīgo kopienas dzīvē!
Pēdējos 9 gadus aktīvi esmu vēltījis Valmierai un it īpaši Valmieras Sv. Sīmaņa draudzei. Kopš 2005. gada kopā ar Gunti Bukalderu un Imantu Cakulu, kā arī INFO grupu esam uzturējuši www.simanis.baznica.lv, kura saturu vēlāk pārlikām uz mana privātā portāla ar lakoniskāku nosaukumu – www.ticu.lv. Šis vienmēr bijis ļoti labi apmeklēts un augstu novērtēts portāls, kurā līdz šim notikušo ziņu arhīvu saglabāsim. Tomēr www.ticu.lv saturs vairs neatspoguļos LELB Virsvaldes viedokli Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes vai citos tās jautājumos. Sirdī un dzīvē vēl arvien varam būt kopā, jo ar ģimeni dzīvosim Valmierā, Veides ielā 2, kur atrodas mums pirms 9 gadiem ierādītais dzīvoklis. Turpinu strādāt SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts”, aizstāvot savas un mūsu darbinieku intereses pret LELB Virsvaldes patvaļu izteikumos un darbībās, kas man (vēl arvien Sv. Sīmaņa draudzes loceklim) liekas tiesiski un ekonomiski nepieņemamas.

mācītājs VALTERS KORĀLIS

Ja vēlies pavadīt mūžībā kādu savu tuvinieku vai kopā lūgties
vai pat tikai satikties, vēl arvien mani iespējams sazvanīt pa t. 29107312
valters.koralis@gmail.com www.koralis.lv

________________________________________________________
Dzivo Lidzi
Citē un atsaucies droši –
© sadarbībā ar www.koralis.lv
Foto: Valters Korālis

Neatstājam tukšu vietu

 Rgb7460-1

Attēlā: Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes jauniešu grupiņa. Vadītāja Dzirkstīte Jansone (pirmajā rindā no labās).

Pēdējā grupiņa, ko mums izdevās radīt no jauna šajā gadā Sv. Sīmaņa draudže, bija Jauniešu grupa, kurā iesistījās arī mūsu dēls Māris. Vēlam lai labi izdodas jauniešiem viņu dzīve un centieni, meklējot Kristu, neņemot vērā to, kas cilvēku attiecībās rada nedziedināmas plaisas.

Guna &Valters Korāļi
Foto: Toms Korālis

“Pavasara uzkopšana” LELB, kā vienmēr, bez liekas procedūras

 Rgb7540 2-1

2008. gada 7. februārī pl. 14:00 Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes namā negaidīti ieradās LELB Virsvaldes pārstāvji. Artis Eglītis (attēlā no kreisās) nolasīja bīskapu kolēģijas sastādītu vēstuli par mācītāja Valtera Korāļa atstādināšanu no mācītāja amata.

No amata bez īpašas izmeklēšanas un procedūras atstādina kārtējo LELB mācītāju. Šoreiz tas ir Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes Valters Korālis, kuram inkriminē Dieva baušļu pārkāpumu un neētisku rīcību. Tā ir savdabīga atbilde mācītāja ģimenes izmisīgajam lūgumam draudzei veidot labākus sadzīves apstākļus un parūpēties par mācītāja ģimenes psiholoģisko komfortu. V.Korālis jau 9 gadus (!) kalpojis Valmieras Sv. Sīmaņa draudzē. Mācītājs izsaka sašutumu par šādu Virsvaldes rīcību, kārtējo reizi pat neuzaicinot viņu uz nevienu no sēdēm vai neļaujot iepazīties ar lietas materiāliem. Nav tikusi pieļauta iespēja piedalīties ar apsūdzētājiem, lai panāktu kādu vienošanos vai vismaz uklausītu argumentus un prasības.

Nospiedošais vairākums Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes locekļu pauž savas bažas, ka šis notikums ir saistīts ar LELB Virsvaldes vai vismaz atsevišķu amatpersonu vēlmi gūt nedalītu varu pār draudzes īpašumiem (67(!) ha Valmieras pilsētā), tos izpārdodot. Tā saucamā “Mācītāju Atalgojuma Fonda” (plānots savākt 30 miljonus latu un tos ieguldīt šobrīd nestabilajā ASV ekonomikā) tapšanu un uzturēšanas apsvērumus mācītājs Valters Korālis līdz ar vairākiem citiem LELB mācītājiem apšaubījis. Atšķirībā no citiem, viņš daudzas lietas raksturojis atklāti un skaidri, jo ir šobrīd viens no sertificētiem Nekustamā Īpašuma speciālistiem, kurš apmācīts analizēt situāciju nekustamo īpašumu tirgū.

Virsvaldes pārstāvji steidzami tajā pašā dienā lika sasaukt padomes sēdi (7.02.2008. pl. 18:00) un spieda draudzes padomei lemt par SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” valdes locekļu nomaiņu. Draudzes padomes locekļi lūdza šo jautājumu atlikt uz 8. februāra sēdi pl.17:00. V.Korālis norāda, ka ši situācija ir farss un klaja varas uzurpācija, kas ir pretrunā ar minētā SIA statūtiem, LR Civillikumu, Komerclikumu, u.c. likumiem un normatīviem aktiem. Atstādinātais draudzes mācītājs iepriekš jau ir izteicies par nemitīgu spiedienu, ko pēdējos četrus gadus intensīvi realizē Konsistorija (tagad Virsvalde) Viņš īpaši nebrīnās par šo procesu, jo no LELB jau ir izslēgti vai paši aizgājuši vairāki talantīgi mācītāji, kaut, protams, varētu diskutēt par viņu personībām. Viņš atgādina arī to, ka nesen viens no LELB mācītājiem pat izdarīja pašnāvību. Šie fakti skaidri liecina par LELB Virsvaldes nevēlēšanos risināt lietas mierīgā veidā, bet izmantot padomju laiku stilu un metodes.

Guna un Valters Korāļi tuvākajā laikā sniegs plašāku vērtējumu šim notikumam un par savām pēdējo gadu sajūtām, kalpojot LELB.

2007.12.30 16-20-12-1

Valters Korālis ir LELB loceklis kopš 1988. gada, kad atnāca no Padomju Armijas. Ordinēts 1998. gada 21. maijā. Pirms ordinēts par mācītāju, kalpojis dažādos nealgotos draudzes amatos Limbažos un citviet Vidzemē.

Guna Korāle ir LELB lektore, kura kalpojusi Sv. Sīmaņa draudzē, sagatavojot iesvētes mācības dalībniekus, pēdējos 2 gadus bijusi mācītāja sekretāre un tuvākais palīgs.
Guna un Valters Korāļi ir SIA “Svētā Sīmaņa Pastorāts” darbinieki un kopā ar domubiedriem nodibinājuši kultūras biedrību “ESMU”, organizējot izstādes un pasākumus Sv. Sīmaņa baznīcā.

Turpinājumu lasi un skaties www.koralis.lv

Citē un atsaucies droši 🙂

© draudzes INFO grupa
Foto: V.Korālis & G.Bukalders

Kungs, ka es varu redzēt!… Sprediķis 3.02.2008.

 Rgb7091

Svētdien netiki līdz baznīcai? Nu nekas… 🙂 –Dm200029

Uzklikšķini un klausies sprediķi. Šeit nerediģēts (1:1) ieraksts.
WMA formāts.

Citē un atsaucies droši –
© sprediķis 03.02..2008. (Lk. 18:31-43) – Valters Korālis www.koralis.lv
Sv. Sīmaņa Draudzes koris, ērģelnieks L.Āķeris
Foto: Guntis Bukalders

Kas ir Pelnu diena?

2007.08.24 22-20-17

Pelnu diena iezīmē grēku nožēlošanas un gavēņa laika sākumu un beidzas ar ciešanu nedēļu. Šis laiks ilgst 40 dienas un simbolizē tās 40 dienas, ko Jēzus pavadīja tuksnesī.
Pelnu dienas nosaukums atvasināts no senas baznīcas tradīcijas: toreiz grēku nožēlotāji gavēņa laika sākumā uzvilka grēku nožēlošanas tērpu un tika apkaisīti ar pelniem. Pelni atgādina par cilvēka dzīves pagājību un simbolizē arī to, ka vecajam jāaiziet, lai tā vietā varētu rasties kaut kas jauns. Ar pelnu krustu uz pieres kristieši parādīja, ka viņi ir gatavi nožēlot grēkus un atgriezties. Ar to viņi atzīst, ka kristiešiem krusts un nāve nenozīmē beigas, bet gan mūžīgas dzīves sākumu pie Dieva. Agrāk visu gavēņa laiku drīkstēja būt tikai viena maltīte dienā un tika ievērots ļoti stingrs gavēnis. Tagad ir iespējamas dažādas atturības formas, kā piemēram, atteikšanās no alkohola, saldumiem un cigaretēm, pārmērīgas ēšanas un preču pirkšnas, kā arī atteikšanās no televizora skatīšanās un pārvietošanās ar auto.

Foto: V.Korālis
© Draudzes info grupa